INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Medzinárodný projekt YOUMIG  -  Zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom.
Zvýšená emigrácia môže spôsobiť dôležitú stratu pracovných síl či kvalitného ľudského kapitálu. A neriadená imigrácia sa zase môže stať príčinou marginalizácie, v lepšom prípade nedostatočného využitia nových ľudských zdrojov. Predovšetkým lokálne samosprávy nemajú dostatočný prehľad o súčasnej situácii. Potrebujú jednak presnejšie dátové základne a tiež nástroje migračnej politiky mladých. Zložitosť tohto problému vyžaduje nadnárodnú iniciatívu, ktorá zahŕňa štatistické úrady a akademické inštitúcie, s cieľom vytvoriť rámec pre koordinovanú činnosť medzi vysielajúcimi, tranzitnými a cieľovými lokálnymi spoločenstvami v rámci Dunajského regiónu. INFOSTAT je aktívnym spoluriešiteľom projektu. Prebral zodpovednosť za riešenie 6. časti projektu a súčasne sa zaviazal aktívne participovať aj na ostatných častiach projektu. Projekt z hľadiska úloh a zamerania činnosti inštitútu predstavuje významnú medzinárodnú platformu pre výmenu skúseností, údajov, nástrojov, metód, ako aj formulovanie opatrení a odporúčaní pre národné inštitúcie a lokálne samosprávy v oblasti migrácie mladých.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Do projektu sa zapojilo 19 partnerov z ôsmich krajín EÚ.

Termín začatia projektu
01. 01. 2017
Termín ukončenia projektu
30. 06. 2019

Web stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig

Priorita:
Posilnenie Dunajského regiónu

Špecifický cieľ projektu:
Zlepšovanie inštitucionálnych kapacít pre riešenie dôležitých spoločenských výziev

Projektový leták:
Stiahnite si leták projektu v anglickom jazyku pdf button
Stiahnite si leták projektu v slovenskom jazyku pdf button
7.- 8.jún 2017
Míting v Belehrade

Výsledky doterajšej práce vyhodnotili a rozpracovali partneri na druhom partnerskom stretnutí, ktoré sa konalo 7. - 8. júna v Belehrade. O výsledkoch a prínosoch pracovného mítingu v Belehrade budeme  slovom aj obrazom informovať v najbližších dňoch.

22.máj 2017
Lokálne fórum o migrácii Bratislava - Rača

Lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača sa  konal 22.5.2017 za účasti odborníkov, zástupcov miestnej samosprávy a médií a verejnosti. Jeho súčasťou bioli školenia pre zamestnancov miestnej samosprávy. Tréningy sa zaoberali problematikou definovania indikátorov spojených s migráciou mladých ľudí, hodnotením ich vhodnosti v spojitosti s témou migrácia mladých a v neposlednom rade aj dostupnosti, najmä na lokálnej úrovni. Na mitingu boli zástupcom mestskej časti Bratislava-Rača prezentované  základné výsledky populačnej prognózy.   Informácie, ktoré vzišli z lokálnych stretnutí teraz využijú miestni experti a výskumní pracovníci na vytvorenie cielených rozhovorov o migrácii mládeže a štatistickí experti získajú bohatšie lokálne dátové súbory na tvorbu  populačných prognóz na lokálnej úrovni

máj - jún 2017
Lokálne mítingy projektových parnerov

V prvých mesiacoch projektu YOUMIG partneri začali pracovať v skupinách a organizovali projektové úlohy, zaradené do podľa ich charakteru do tzv. pracovných blokov.  Mestskí partneri v mestách Szeged (Maďarsko), Maribor (Slovinsko), Sfantu Gheorge  (Rumunsko), Burgas(Bulharsko),Bratislava-Rača (Slovensko),  Kanjiza (Srbsko) a rakúske mesto Graz zorganizovali miestne stretnutia, aby v rámci migračného fóra zapojili obyvateľov a podnikateľov do diskusie o kľúčových otázkach týkajúcich sa situácie v ich meste. Vytvorením diskusného fóra o migrácii chce YOUMIG získať pohľad na rozdielne a podobné javy z oblasti migrácie ľudí vo veku od 15 do 34 rokov v partnerských krajinách podunajskej oblasti

marec 2017
Kick - off miting v Budapešti

Partneri projektu YOUMIG sa stretli v Budapešti,  2. a 3. marca 2017, na úvodnom mítingu, aby rokovali o spolupráci v najbližších 30 mesiacoch, stanovili ciele projektu a vymenili si idey pre najlepšie prístupy pri realizácii projektu.

Youmig skupinove foto Budapest