INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Krátkodobé predikcie vývoja slovenskej  ekonomiky

Pre potreby ŠÚ SR  a odbornú verejnosť  Infostat pripravuje, resp.  aktualizuje na štvrťročnej báze krátkodobú predikciu vývoja základných makroekonomických ukazovateľov z reálneho sektora slovenskej ekonomiky, ktorá predstavuje jednu z hlavných úloh odboru sociálno-ekonomických analýz a prognóz .  
Ďalšia (aktualizovaná) verzia predikcie vývoja slovenskej ekonomiky  bude vydaná v Infostate začiatkom augusta 2017.

AKTUÁLNA PREDIKCIA

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
(1. aktualizovaná verzia: august 2017)

Redakcia:
Ing. Ján Haluška, PhD.
Ing. Andrej Hamara, PhD.
Ing. Branislav Pristáč

Názov a sídlo vydavateľa:
INFOSTAT  - Inštitút informatiky a štatistiky
Leškova  16
817 95  Bratislava 15

Periodicita:  vychádza štvrťročne

Kategória publikácie:  GHG

ISSN : 2454 - 0773

Počet strán: 21

predikcia obal(PDF, 2.4 MB)
Stiahnuť

 

STARŠIE VERZIE PREDIKCIÍ

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
(verzia: máj 2017)

Stiahnuť (PDF, 2.4 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej  ekonomikyv  1. polroku 2017, 
(verzia: február 2017)

Stiahnuť (PDF, 2.3 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016 a v 1. štvrťroku 2017 
(2. aktualizovaná  a rozšírená  verzia:  november 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.2MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016  
(1. aktualizovaná  verzia:  august 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.2MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016
(verzia: máj 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.1MB)

 Link na databázu publikácií úseku Sociálno-ekonomických analýz a prognóz

logo na web YoumigEU-Flag

Medzinárodný projekt YOUMIG  -  Zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom.
Zvýšená emigrácia môže spôsobiť dôležitú stratu pracovných síl či kvalitného ľudského kapitálu. A neriadená imigrácia sa zase môže stať príčinou marginalizácie, v lepšom prípade nedostatočného využitia nových ľudských zdrojov. Predovšetkým lokálne samosprávy nemajú dostatočný prehľad o súčasnej situácii. Potrebujú jednak presnejšie dátové základne a tiež nástroje migračnej politiky mladých. Zložitosť tohto problému vyžaduje nadnárodnú iniciatívu, ktorá zahŕňa štatistické úrady a akademické inštitúcie, s cieľom vytvoriť rámec pre koordinovanú činnosť medzi vysielajúcimi, tranzitnými a cieľovými lokálnymi spoločenstvami v rámci Dunajského regiónu. INFOSTAT je aktívnym spoluriešiteľom projektu. Prebral zodpovednosť za riešenie 6. časti projektu a súčasne sa zaviazal aktívne participovať aj na ostatných častiach projektu. Projekt z hľadiska úloh a zamerania činnosti inštitútu predstavuje významnú medzinárodnú platformu pre výmenu skúseností, údajov, nástrojov, metód, ako aj formulovanie opatrení a odporúčaní pre národné inštitúcie a lokálne samosprávy v oblasti migrácie mladých.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Do projektu sa zapojilo 19 partnerov z ôsmich krajín EÚ.

Termín začatia projektu
01. 01. 2017
Termín ukončenia projektu
30. 06. 2019

Web stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig

Priorita:
Posilnenie Dunajského regiónu

Špecifický cieľ projektu:
Zlepšovanie inštitucionálnych kapacít pre riešenie dôležitých spoločenských výziev

Projektový leták:
Stiahnite si leták projektu v anglickom jazyku pdf button
Stiahnite si leták projektu v slovenskom jazyku pdf button
7.- 8.jún 2017
Míting v Belehrade

Výsledky doterajšej práce vyhodnotili a rozpracovali partneri na druhom partnerskom stretnutí, ktoré sa konalo 7. - 8. júna v Belehrade. O výsledkoch a prínosoch pracovného mítingu v Belehrade budeme  slovom aj obrazom informovať v najbližších dňoch.

22.máj 2017
Lokálne fórum o migrácii Bratislava - Rača

Lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača sa  konal 22.5.2017 za účasti odborníkov, zástupcov miestnej samosprávy a médií a verejnosti. Jeho súčasťou bioli školenia pre zamestnancov miestnej samosprávy. Tréningy sa zaoberali problematikou definovania indikátorov spojených s migráciou mladých ľudí, hodnotením ich vhodnosti v spojitosti s témou migrácia mladých a v neposlednom rade aj dostupnosti, najmä na lokálnej úrovni. Na mitingu boli zástupcom mestskej časti Bratislava-Rača prezentované  základné výsledky populačnej prognózy.   Informácie, ktoré vzišli z lokálnych stretnutí teraz využijú miestni experti a výskumní pracovníci na vytvorenie cielených rozhovorov o migrácii mládeže a štatistickí experti získajú bohatšie lokálne dátové súbory na tvorbu  populačných prognóz na lokálnej úrovni

máj - jún 2017
Lokálne mítingy projektových parnerov

V prvých mesiacoch projektu YOUMIG partneri začali pracovať v skupinách a organizovali projektové úlohy, zaradené do podľa ich charakteru do tzv. pracovných blokov.  Mestskí partneri v mestách Szeged (Maďarsko), Maribor (Slovinsko), Sfantu Gheorge  (Rumunsko), Burgas(Bulharsko),Bratislava-Rača (Slovensko),  Kanjiza (Srbsko) a rakúske mesto Graz zorganizovali miestne stretnutia, aby v rámci migračného fóra zapojili obyvateľov a podnikateľov do diskusie o kľúčových otázkach týkajúcich sa situácie v ich meste. Vytvorením diskusného fóra o migrácii chce YOUMIG získať pohľad na rozdielne a podobné javy z oblasti migrácie ľudí vo veku od 15 do 34 rokov v partnerských krajinách podunajskej oblasti

marec 2017
Kick - off miting v Budapešti

Partneri projektu YOUMIG sa stretli v Budapešti,  2. a 3. marca 2017, na úvodnom mítingu, aby rokovali o spolupráci v najbližších 30 mesiacoch, stanovili ciele projektu a vymenili si idey pre najlepšie prístupy pri realizácii projektu.

Youmig skupinove foto Budapest

Objednávka databáz z Registra ekonomických subjektov SR (RES SR) pre nekomerčné účely

 

 {uniform form=3/}

Poznámka: Súbory sú obvykle zasielané poštou na médiu CD-ROM.

Pomocné súbory:

  • štruktúra dát (PDF, 100 kB )
  • vzorky dát vo formáte:
    DBF (kód: 852, 1250) (ZIP, 303 kB)
    SDF (kód: 852, 1250, UTF-8) (ZIP, 404 kB)
    CSV (kód: 852, 1250, UTF-8) (ZIP, 345 kB)

Štatistický úrad Slovenskej republiky

podľa § 11 ods. 5 zákona č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s  oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Ing. Radoslav Roman

adresa:  Štatistický úrad Slovenskej republiky
Referát krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Miletičova 3
824 67 Bratislava
telefón: 02 / 502 36 403
mobil: 0918 720 514
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zastupujúca zodpovedná osoba: Ing. Ivan Procházka

adresa:     Štatistický úrad Slovenskej republiky
Referát krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Miletičova 3
824 67 Bratislava
telefón: 02 / 502 36 351
mobil: 0908 941 686
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spôsoby podávania podnetov:
 ·    ústne do zápisnice u zodpovednej osoby
 ·    písomne na adresu zodpovednej osoby
 ·    elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zodpovednej osoby

Pri podaní podnetu elektronicky odporúčame použiť obidve e-mailové adresy.

Zodpovedná osoba plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č.  307/2014 Z. z. aj vo vzťahu k príspevkovej organizácii INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, zriadenej v zriaďovacej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Objednávka školenia

Pre záujemcov o oblasť štatistickej analýzy ekonomických dát a prognózovanie ponúkame školenia na mieru. Realizácia školenia je možná v našom školiacom stredisku, príp. priamo u Vás. Rozsah a termín školenia je stanovený podľa dohovoru s klientom. Informácie Vám radi poskytneme na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel. čísle +421 2 59379 438, Ing. Ján Haluška, PhD.

Absolvent školenia získa základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre výkon práce v odbore štatistika/analytika, resp. prognostika.

Obsah školenia na tomto linku

Predbežný záujem o  školenie môžete odoslať prostredníctvom nášho online formulára:

Objednávka


{uniform form=2/}

 

Ďalšie články...