VDC

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Výskumné demografické centrum (VDC) bolo založené 1.1.2000. Pôsobí v rámci Inštitútu informatiky a štatistiky v Bratislave. Bolo zriadené ako špecializované výskumné demografické pracovisko nadrezortného charakteru s celoštátnou pôsobnostou.

Cinnost VDC je zameraná hlavne na nasledovné oblasti:

 • Analyticko-prognostická cinnost:
  Hodnotenie populacného vývoja a jeho jednotlivých zložiek.
  Spracovanie populacných odhadov a prognóz.
  Vypracovanie analytických a prognostických podkladov pre rozhodovanie vrcholových riadiacich orgánov v oblasti hospodárskej, sociálnej a bytovej politiky, zamestnanosti, zdravotníctva a školstva.

 • Metodika a metodológia:
  Príprava metód, modelov a nástrojov pre demografické analýzy, odhady a prognózy.
  Aktualizácia a prevádzka demografického informacného systému.
  Rozvoj demografickej metodiky a metodológie.

 • Koordinácia demografického výskumu na Slovensku