Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaInfostat a jeho organizácia

O INFOSTATe

Inštitút informatiky a štatistiky - INFOSTAT
 
Príspevková organizácia Štatistického úradu SR s celoštátnou pôsobnosťou.

Jej poslaním je riešenie výskumno-vývojových úloh a

rozvoj štatistického systému SR v rámci štátnej štatistiky.

Riaditeľ INFOSTATu 
Mgr. Ivan Gabauer

Vedúci výskumných centier
Ing. Anton Benčič
Mgr. Ján Vittek
RNDr. Branislav Šprocha,PhD.
Ing. Ján Haluška

Riaditeľ inštitútu a centrá sú základnými organizačnými stupňami riadenia INFOSTATu. Riaditeľa  vymenúva a odvoláva predseda Štatistického úradu SR. Riaditeľ koná v mene INFOSTATu, a zastupuje ho navonok. Vydáva interné organizačné a riadiace právne akty, určuje organizačnú štruktúru, organizačný poriadok a pracovný poriadok. Do priamej pôsobnosti riaditeľa patrí centrálny sekretariát a jednotlivé centrá a odbory. Súčasťou organizačnej štruktúry sú aj projektové tímy.

pdf button Organizačná štruktúra Infostatu (pdf, 290kB)

Hlavné činnosti:

 • Plní  úlohy štatistického informačného systému a ich aplikáciu v praxi, podieľa sa na tvorbe metodiky ŠIS v ÚOŠS,
  v miestnych a špecializovaných orgánoch štátnej správy a orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy
 • vykonáva analýzy a prognózy ekonomického a sociálneho vývoja spoločnosti
 • realizuje prevádzku ŠIS,  zisťovania, spracovania a prezentácie  štatistických dát
 • realizuje aplikovaný demografický výskum
 • vykonáva zisťovania verejnej mienky
 • realizuje vzdelávanie v rozsahu svojej pôsobnosti a vzdelávanie zamestnancov v rezorte ŠÚSR.

Do náplne jeho činnosti patria aj

 • prieskumy verejnej mienky,
 • koncepčné a metodické práce v oblasti informatizácie a vývoj informačných systémov,
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • organizovanie odborných a vzdelávacích podujatí (školenia, skúšky),
 • publikačné aktivity

Koncepčné, vedecké, výskumné, odborné a metodické úlohy zabezpečujú tieto ORGANIZAČNÉ ÚTVARY:

 • Analytické dátové centrum pre oficiálnu štatistiku - ANDACOS
 • Výskumné demografické centrum, ktoré je špecializovaným koordinačným pracoviskom pre demografický výskum, analyticko-prognostickú činnosť a vývoj metodológie v oblasti demografie
 • Odbor sociálno-ekonomických analýz a prognóz, ktorý realizuje makroekonomické a sociálno-ekonomické analýzy a prognózy
 • Centrum sociálnych výskumov, ktoré realizuje výskumy verejnej mienky v oblasti sociálnej, ekonomickej, spoločenskej a politickej.
 • Výskumné úseky ako sociálno-ekonomické analýzy, makroekonomické prognózy,  štatistické informačné systémy a aplikácie sa vnútorne členia na projektové tímy. Projektové tímy sú flexibilné organizačné útvary, ktoré sa zriaďujú na riešenie výskumných a vývojových úloh. Za plnenie úloh projektu a jeho činnosť je zodpovedný vedúci projektového tímu.

  Personálnu, technickú, hospodársku a finančnú činnosť inštitútu zabezpečuje Odbor manažmentu.