Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaInfostat a jeho organizácia

Infostat a jeho organizácia

Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat  je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR so  štatútom príspevkovej organizácie. Jeho poslaním je vo verejnom zaujme napomáhať rozvoju  štatistického systému SR v rámci štátnej štatistiky prostredníctvom riešenia výskumno-vývojových úloh.

Inštitút informatiky a štatistiky

 • plní  úlohy ŠIS a ich aplikácie v praxi, metodiku  tvorby ŠIS v ÚOŠS,  miestnych a špecializovaných orgánoch štátnej správy a orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy
 • vykonáva analýzy a prognózy ekonomického  a sociálneho vývoja spoločnosti
 • realizuje prevádzku ŠIS,  zisťovania, spracovania a prezentácie  štatistických dát
 • realizuje aplikovaný demografický výskum
 • a vzdelávanie zamestnancov ŠÚSR

Do náplne jeho činnosti patria aj

 • prieskumy verejnej mienky,
 • koncepčné a metodické práce v oblasti informatizácie a vývoj informačných systémov,
 • poradenská a konzultačná činnosť,
 • organizovanie odborných podujatí a vzdelávacích aktivít (školenia, skúšky),
 • edičná činnosť

Riaditeľ inštitútu a sekcie sú základnými organizačnými stupňami riadenia Infostatu. Riaditeľa inštitútu vymenúva a odvoláva predseda Štatistického úradu SR. Riaditeľ koná v mene Infostatu, a zastupuje ho navonok. Vydáva interné organizačné a riadiace právne akty, určuje organizačnú štruktúru, organizačný poriadok a pracovný poriadok. Do priamej pôsobnosti riaditeľa patrí centrálny sekretariát a obe sekcie. Súčasťou organizačnej štruktúry sú aj výskumno-vývojové úseky a centrá, projektové tímy a samostatné odbory.

 Koncepčné, vedecké, výskumné, odborné a metodické úlohy zabezpečujú sekcie:

 • Sekcia výskumu, vývoja a riadenia projektov, ktorá zabezpečuje plnenie odborného zamerania inštitútu.

K jej hlavným úlohám patria makroekonomické a sociálno-ekonomické analýzy a prognózy, štatistická informatika, informatizácia spoločnosti a verejnej správy, demografia, verejná mienka.

Výskumné úseky - úsek sociálno-ekonomických analýz a prognóz  a úsek štatistických informačných systémov a aplikácií sa vnútorne členia na projektové tímy. Projektové tímy sú flexibilné organizačné útvary, ktoré sa zriaďujú na riešenie výskumných a vývojových úloh. Za plnenie úloh projektu a jeho činnosť je zodpovedný vedúci projektového tímu.

V inštitúte pôsobia dve výskumno – vedecké centrá:

Centrum sociálnych výskumov pri Infostate, ktoré realizuje výskumy verejnej mienky v oblasti sociálnej, ekonomickej, spoločenskej, politickej  a ďalších vo všetkých fázach projektu.
Výskumné demografické centrum, podporované Štatistickým úradom SR je špecializované koordinačné pracovisko pre demografický výskum,  analyticko-prognostickú činnosť a vývoj metodológie v oblasti demografie.

 • Sekcia obslužných činností, ktorá riadi personálnu, technickú, hospodársku a finančnú činnosť inštitútu prostredníctvom Odboru personálno-ekonomických činností a Odboru technicko-prevádzkových činností.

pdf button Organizačná štruktúra Infostatu (pdf, 290kB)