Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

 

Výročnú správu Infostatu za rok 2018 nájdete tu » pdf button (pdf, 1.4MB)

YOUMIG – NOVINKY

Raca 201906 01Záverečné lokálne stretnutie slovenských partnerov projektu v mestskej časti Bratislava - Rača

Dňa 3.júna 2019 sa uskutočnil na miestnom úrade v Rači záverečný workshop k projektu YOUMIG za účasti odborníkov partnerských inštitúcií - Infostatu a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Hodnotil sa celkový priebeh projektu, jeho výstupy a prínos pre Slovensko. Boris Vaňo (Infostat) sprostredkoval celkový obraz o projekte vrátane aktivít Infostatu a informoval o Lokálnych stratégiách. Čítaj ďalej ...

marec 01Marcový workshop o nových indikátoroch migrácie v Rači  - prezentácia Data Toolkit

Workshop o nových vylepšených ukazovateľoch migrácie  sa uskutočnil 8. marca 2019 na Obecnom úrade MČ Bratislava -Rača, Alstrova ul.249. Zúčastnila sa ho vedecko-výskumná komunita a zamestnanci MČ Bratislava Rača.  Ide o aktivitu projektu YOUMIG zaradenú do pracovného balíka WP 4. Jeho hlavným cieľom bolo oboznámiť prítomných s novými a vylepšenými ukazovateľmi migrácie mladých a komplexným produktom pod názvom Data Toolkit. Branislav ŠPROCHA (projektový manažér Youmig z INFOSTATu), ktorý prezentoval  zoznam ukazovateľov podrobne popísal Data Toolkit. Čítaj ďalej ...

vizia 02Workshop o víziách vývoja migrácie mladých

 Tvorba viacúrovňových riadiacich schém spolupráce
Dňa 7. marca 2019 sa za účasti expertov z rôznych vedecko-výskumných organizácií  na pôde Univerzity Komenského (Fakulta humánnej geografie a demogeografie) uskutočnil pracovný workshop, ktorého hlavným cieľom bolo v širšom kruhu odborníkov prediskutovať odporúčania obsiahnuté v odbornom materiáli vytvorenom v rámci projektu YOUMIG. Snahou je navrhnúť a vytvoriť viacúrovňové schémy spolupráce zainteresovaných inštitúcií v oblasti riadenia (tzv. MLG schémy), za účelom riešenia vybraných problémov spojených s problematikou dostupnosti vybraných indikátorov a politík v oblasti migrácie mladých na Slovensku. Čítaj ďalej ...

20181128 01YOUMIG – výsledky stretnutia partnerov v Maribore

Partneri YOUMIG sa v novembri po piatykrát stretli v Maribore, aby prehodnotili pokrok a vypracovali plány pre vstup do posledného úseku riešenia projektu- posledných siedmich mesiacov.. Partneri poskytli rozsiahlu spätnú väzbu o každej fáze vývoja projektu prostredníctvom prezentácií. Prvý deň bol prezentovaný pokrok, ktorým riešenie projektu prešlo od posledného pracovného stretnutia vo Viedni. Ďalej sa diskutovala otázka vylepšených a nových indikátorov súvisiacich s migráciou mladých v kontexte nastavených činností (ako napr. zber údajov, realizácia small-scale survey a pod.). Úsilie štatistických partnerov v uplynulom roku sa prejavilo v projekcii dátových tabuliek, ktoré vyplynuli z koordinácie a výmeny údajov v ôsmich krajinách YOUMIG (Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Tieto aktivity prispejú k prezentácii zložitých procesov migrácie v krajinách dunajského  regiónu. Čítaj ďalej ...

SLUŽBY

adult-learning-200x135Školenia

Odborné školenie "Základy štatistickej analýzy a prognózovania" pre záujemcov o analýzu ekonomických dát a prognózovanie. Absolvent získa teoretické znalosti a praktické skúsenosti  v odbore štatistika/analytika a  prognostika. Prihlášky zasielajte na adresu skolenia@infostat.sk alebo využite náš elektronický formulár.

Objednať školenie

ELIS-CD-200x135Elektronické informačné služby

Elektronická informačná služba (ELIS) je službou,  prostredníctvom ktorej Infostat poskytuje výbery štatistických dát z registra ekonomických subjektov, zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalších databáz. Výber údajov z databáz si môžete objednať na elektronickej adrese elis@infostat.sk alebo môžete využiť náš objednávkový formulár.

Objednať výber dát

inforeg-mapa-200x135Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

Sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa indikátorov ako Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalšie informácie nájdete na stránkach informačného systému www.inforeg.sk

vekova-pyramida-200x135Demografické údaje

Vedeli ste, že : Stredná dĺžka života mužov v SR pri narodení za rok 2014 je 73,19 roka a stredná dĺžka života žien v SR pri narodení za rok 2014 je 80,00 roka?
Dátový servis Výskumného demografického centra pôsobiaceho pri Infostate poskytuje špecializované demografické informácie nadväzujúce na spracovania Štatistického úradu SR. Ide o prehľad základných demografických údajov a ukazovateľov v historickom kontexte od roku 1950, podrobné ročné údaje o pohybe obyvateľov počnúc rokom 1996, tabuľky života a demografické prognózy na národnej aj regionálnej úrovni. Údaje sú zverejnené na na doméne www.infostat.sk/vdc.