INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Výročnú správu Infostatu za rok 2017 nájdete tu » pdf button (pdf, 1.4MB)

YOUMIG – NOVINKY

NL2YOUMIG onlineVyšlo druhé číslo projektového Newslettra YOUMIG.

Zostaňte v obraze a prečítajte si aktuálne informácie o projektových aktivitách!


http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/3070

LOGO RACA KatedraPOZVÁNKA  NA FÓRUM O MIGRÁCII

Dňa 24.10.2018 od 13:00 sa v prednáškovej miestnosti Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave uskutoční  Migračné fórum, ktoré organizuje MČ Bratislava-Rača v spolupráci s Katedrou humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty UK v rámci projektu „YOUMIG“.
Jeho cieľom je predstavenie riešení  na implementáciu aktivít zameraných na úspešnú integráciu cudzincov do spoločnosti na lokálnej úrovni v mestskej časti Bratislava- Rača širokej i odbornej verejnosti.
Migračné fórum bude súčasťou podujatia „What City?“, v rámci ktoré sa budú konať aj špeciálne dvoj-prednášky na pôde Univerzite Komenského na tému integrácie imigrantov v nemeckom prostredí. Všetkých záujemcov srdečne pozývame! Viac info a vstupenky tu.

20181005 3Návšteva projektového partnera mesta Szeged v Rači.
4-5.10.2018

V dňoch 4. a 5. októbra 2018 zorganizoval lokálny partner projektu YOUMIG mestská časť  Bratislava - Rača stretnutie so zástupcami projektového tímu z maďarského Szegedu. V rámci "Study visit" – študijnej návštevy  - pre nich kolegovia z Rače pripravili prezentácie členov riešiteľského tímu J. Bučeka a S. Ondoša k pilotnému projektu implementácie lokálnych aktivít slúžiacich na uľahčenie  integrácie cudzincov prichádzajúcich a žijúcich v Rači. Čítaj ďalej ...

youth migration integrationYOUMIG – SÚBOR OSVEDČENÝCH POSTUPOV POMÁHA ROZVÍJAŤ LOKÁLNE PILOTNÉ AKCIE.

V druhej polovici riešenia  projektu YOUMIG preto  boli navrhnuté a vypracované nové nástroje na manažovanie dopadov migrácie mladých. Rozdielne miestne podmienky  v  siedmich partnerských krajinách YOUMIG si však vyžadujú rozdielne administratívne opatrenia . Mariborská agentúra pre rozvoj, ktorá je zodpovedná za riadenie tejto časti projektu  poskytla testovací súbor opatrení „ šitých na mieru“, ktoré by mali zlepšiť správu vecí verejných a zvýšiť  blahobyt miestnych obyvateľov. Aké postupy  projekt YOUMIG navrhuje,  ktorých oblastí verejného života sa týkajú,  aké situácie rieši v jednotlivých partnerských krajinách, sa môžete dozvedieť v najnovšej  publikácii s názvom „European and global good practice collection of relevant services and actions linked to youth migration“.

SLUŽBY

adult-learning-200x135Školenia

Odborné školenie "Základy štatistickej analýzy a prognózovania" pre záujemcov o analýzu ekonomických dát a prognózovanie. Absolvent získa teoretické znalosti a praktické skúsenosti  v odbore štatistika/analytika a  prognostika. Prihlášky zasielajte na adresu skolenia@infostat.sk alebo využite náš elektronický formulár.

Objednať školenie

ELIS-CD-200x135Elektronické informačné služby

Elektronická informačná služba (ELIS) je službou,  prostredníctvom ktorej Infostat poskytuje výbery štatistických dát z registra ekonomických subjektov, zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalších databáz. Výber údajov z databáz si môžete objednať na elektronickej adrese elis@infostat.sk alebo môžete využiť náš objednávkový formulár.

Objednať výber dát

inforeg-mapa-200x135Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

Sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa indikátorov ako Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalšie informácie nájdete na stránkach informačného systému www.inforeg.sk

vekova-pyramida-200x135Demografické údaje

Vedeli ste, že : Stredná dĺžka života mužov v SR pri narodení za rok 2014 je 73,19 roka a stredná dĺžka života žien v SR pri narodení za rok 2014 je 80,00 roka?
Dátový servis Výskumného demografického centra pôsobiaceho pri Infostate poskytuje špecializované demografické informácie nadväzujúce na spracovania Štatistického úradu SR. Ide o prehľad základných demografických údajov a ukazovateľov v historickom kontexte od roku 1950, podrobné ročné údaje o pohybe obyvateľov počnúc rokom 1996, tabuľky života a demografické prognózy na národnej aj regionálnej úrovni. Údaje sú zverejnené na na doméne www.infostat.sk/vdc.