Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Projekty VDC

logo Interreg Youmig

YOUMIG - Zlepšenie inštitucionálnych kapacít a podpora spolupráce pri riešení vplyvov nadnárodnej migrácie mladých

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom.

Zvýšená emigrácia môže spôsobiť dôležitú stratu pracovných síl či kvalitného ľudského kapitálu. A neriadená imigrácia sa zase môže stať príčinou marginalizácie, v lepšom prípade nedostatočného využitia nových ľudských zdrojov. Predovšetkým lokálne samosprávy nemajú dostatočný prehľad o súčasnej situácii. Potrebujú jednak presnejšie dátové základne a tiež nástroje migračnej politiky mladých. Zložitosť tohto problému vyžaduje nadnárodnú iniciatívu, ktorá zahŕňa štatistické úrady a akademické inštitúcie, s cieľom vytvoriť rámec pre koordinovanú činnosť medzi vysielajúcimi, tranzitnými a cieľovými lokálnymi spoločenstvami v rámci Dunajského regiónu. INFOSTAT je aktívnym spoluriešiteľom projektu. Prebral zodpovednosť za riešenie 6. časti projektu a súčasne sa zaviazal aktívne participovať aj na ostatných častiach projektu. Projekt z hľadiska úloh a zamerania činnosti inštitútu predstavuje významnú medzinárodnú platformu pre výmenu skúseností, údajov, nástrojov, metód, ako aj formulovanie opatrení a odporúčaní pre národné inštitúcie a lokálne samosprávy v oblasti migrácie mladých. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Do projektu sa zapojilo 19 partnerov z ôsmich krajín EÚ. Viac o projekte čítajte na našich stránkach.

Humánno-geografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti

Projekt sa riešil v rokoch 2014 a 2015 a bol financovaný prostredníctvom APVV.  Na projekte spolupracovali Prírodovedecká fakulta UK a INFOSTAT. Projekt mal širšie zameranie a viacero výstupov. Jedným z hlavných cieľov projektu, na ktorom participoval aj INFOSTAT, bolo vydanie demograficky zameraného atlasu. Publikácia Demografický atlas SR bola vydaná na konci roku 2014 a jej elektronická verzia je k dispozícii na www.humannageografia.sk/demografickyatlas


SEEMIG, South East Europe Transnational Cooperation Programme

seemig-logo

Projekt SEEMIG bol významný medzinárodný projekt zameraný na problematiku migrácie v širšom kontexte. Ťažiskom bola problematika evidencie migrácie a pobytu obyvateľov.  Projekt trval 30 mesiacov , v období od júna 2012 do novembra 2014. Bol financovaný z prostriedkov EÚ programu Juhovýchodná Európa (Southeast Europe). Do projektu boli zapojené štatistické úrady, výskumné inštitúcie, univerzity, a obce 19 partnerských inštitúcií z Bulharska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Talianska. Vedúcim partnerom bol Maďarský štatistický úrad.  INFOSTAT spolupracoval pri realizácii projektu s odborníkmi z oblasti demografie, geografie, štatistiky a ekonómie z  Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied, Štatistického úradu SR a Ministerstva vnútra SR.

Cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu kvality údajov o reprodukcii, migrácii a ľudskom kapitále a umožniť tak orgánom verejnej správy rozvíjať a realizovať stratégie, politiky a opatrenia na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni s využitím kvalitnejších databáz a empirickej evidencie.Počas trvania projektu sa uskutočnilo 6 vedeckých konferencií a viacero pracovných stretnutí.

Hlavnými výstupmi projektu sú publikácie:

  • Dynamická historická analýza dlhodobých procesov migrácie, trhu práce a ľudského kapitálu,
  • Nadnárodná komplementárna databáza obsahujúca údaje o reprodukcii, migrácii, trhu práce a ľudskom kapitále,
  • Výberové zisťovanie zamerané na oblasť migrácie - pilotná štúdia za Maďarsko a Srbsko,
  • Kvalitatívne zisťovanie zamerané na oblasť migrácie (vrátane návrhu metodológie),
  • Prehľad najvýznamnejších prognóz obyvateľstva za účastnícke krajiny,
  • Nové prognózy obyvateľstva za Maďarsko a Slovensko na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni,
  • Stratégia na skvalitnenie údajov o migrácii a ich využitia,
  • Politické odporúčania na skvalitnenie údajov o migrácii a pobyte osôb.

Podrobné informácie a výstupy projektu nájdete na: www.seemig.eu

Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť

Projekt sa riešil v rokoch 2007 a 2008 a bol financovaný prostredníctvom APVV.  Na projekte spolupracovali Prírodovedecká fakulta UK a INFOSTAT. Hlavným cieľom projektu bolo priblíženie významu, predmetu, teoretického a metodologického aparátu, výsledkov  a prínosov pre prax demografie a demogeografie pre širšiu verejnosť. Cieľovou skupinou projektu bola najmä stredoškolská mládež, zo všeobecne zameraných stredných škôl.  Výstupy a výsledky projektu boli prezentované prostredníctvom prezentácií, diskusií, publikácií, článkov, a web stránky demografia.sk  .

Zmeny demografického vývoja, Atlas obyvateľstva Slovenska

Projekt sa riešil v rokoch 2003 až 2006 a financoval v rámci štátneho programu výskumu a vývoja Ministerstva školstva SR – Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti. Hlavným riešiteľom projektu bola Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, spoluriešiteľskou inštitúciou bol INFOSTAT.
V rámci projektu vznikli dve rozsiahle odborné publikácie – atlasové dielo Atlas obyvateľstva Slovenska a analytická publikácia Demogeografická analýza Slovenska.

 

Ďalšie projekty Výskumného demografického centra :

Národná stratégia zamestnanosti, Vedúci partner projektu MPSVR, 2014

Stratégia aktívneho starnutia,Vedúci partner projektu CV MPSVR SR, 2013-2014

Opatrenia na zladenie pracovných a rodičovských povinností v krajinách V4, Vedúci partner projektu Univerzita Poznaň, 2009

Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti,  Vedúci partner projektu EÚ SAV, 2007

Integrovaný elektronický systém využitia administratívnych zdrojov v AŠIS-e, Vedúci partner projektu ŠÚ SR, 2006-2007

Trendy v pôrodnosti a populačné politiky, Vedúci partner projektu  MPIDR  Rostock, 2006-2007

Demografické analýzy a prognózy - vzdelávanie pracovníkov štátnej správy, Vedúci partner projektu INFOSTAT, 2005-2006

Demografické a rodinné trendy v Európe,  Vedúci partner projektuVŠE Praha, 2005

Rómske deti v slovenskom školstve, Vedúci partner projektu SGI, 2003

Budovanie kapacity v subnárodnej štatistike, Vedúci partner projektu Svetová banka, 2003

Porovnanie demografických prognóz (Francúzsko-Maďarsko-Slovensko), Vedúci partner projektu INSEE Paríž, 2002-2003

Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Vedúci partner projektu IVO, 2002

Slovensko 2020, prognostická vízia slovenskej spoločnosti, Vedúci partner projektu IVO, 2002

National Data Collection and Systems Practices. Country Report Slovakia. 2010. PROMINSTAT, Projekt podporeny EK pre výskum v rámci 6. rámcového programu, 32 pp