Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Projekty

INFOREG – Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR

InforegInformačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG) bol ako výsledok riešenia úlohy vedy a výskumu začiatkom roku 2009 implementovaný do praxe. Informačný systém je prevádzkovaný a inovovaný  na základe zmluvne dohodnutých pravidiel medzi MDVRR SR  a Infostatom. Cieľom riešenia projektu bolo  získať a rozšíriť poznatky o sociálno-ekonomických javoch a aktivitách jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja, ktoré ovplyvňujú využitie územia a celkový rozvoj regiónov. Ďalej usporiadať tieto javy a aktivity do logicky zostaveného súboru informácií – dátového skladu, navrhnúť ich štruktúru, obsah, spôsob ich získavania, využívania, aktualizácie a údržby ako nástroja na usmerňovanie a riadenie rozvoja regiónov. Riešenie úlohy zahrňovalo návrh dátového skladu (Data Warehouse) a novej systémovej aplikácie spracovania informácií, ktorá umožní aktualizáciu, verifikáciu, analytické spracovanie a distribúciu údajov do požadovaných výstupných foriem, ktoré budú predstavovať súhrnnú charakteristiku každého regiónu. V prvej fáze boli do dátového skladu (DS) zapracované základné charakteristiky regiónov SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR a stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí.

Používateľom, v závislosti od ich typu registrácie, informačný systém poskytuje možnosť vytvárať z údajov uložených v DS výstupné zostavy (texty, tabuľky, grafy, geografické údaje) spracované podľa zadaných požiadaviek. Elektronický formát výstupov dáva možnosť ďalšieho spracovávania údajov, ich vzájomných porovnávaní a analýz.

Inforeg-ECNajsledovanejšou časťou INFOREGu je modul Energetická certifikácia budov, so základnými funkciami pre aktualizáciu registra odborne spôsobilých osôb a pre on-line vkladanie údajov o certifikovaných budovách. Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Systém pre vydávanie EC bol v roku 2013 kompletne inovovaný. Aktuálne je v systéme registrovaných cca 63 000 energetických certifikátov a ročne sa cez systém INFOREG-EC vydá  asi 14 000 nových energetických certifikátov. Čítajte viac na stránkach: www.inforeg.sk

 

Elektronická Informačná Služba - ELIS

Distribúcia štatistických údajov je dlhodobo prevádzkovanou službou inštitútu pre organizácie a verejnosť.
V rámci uvedenej služby sa realizuje poskytovanie údajov z databáz registra organizácií, databáz MOŠ/MIS a údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). Najžiadanejšie sú údaje z databázy „Register ekonomických subjektov SR“ (RES SR). Register obsahuje údaje o fyzických osobách,právnických osobách a neziskových organizáciách SR.  Zdrojom údajov sú Obchodný register SR,  Živnostenský register SR,  Register neziskových organizácií spravovaný MV SR a dáta o subjektoch získavané ŠÚ SR. Úplná databáza obsahuje cca. 759 000 ekonomických subjektov (stav k 31. decembru 2014) a je aktualizovaná 1 krát mesačne.

Formy poskytovaných výstupov

ELIS-CD

Štruktúrované dáta
Úplná databáza ekonomických subjektov, alebo extrakty: právnické osoby, podnikateľské subjekty, zrušené subjekty. Výstupom sú súbory v niektorom z formátov dbf, csv, sdf.

Zoznamy
Pri zadávaní požiadavky na výber dát z RES SR je možné kombinovať kritériá napr. na sídlo subjektu, predmet podnikania, právnu formu, kategóriu veľkosti podľa počtu zamestnancov, sektor národných účtov, typ aktivity, ... Výstupom je súbor vo formáte xlsx (MS Excel).

Štatistické prehľady
Tabuľky agregovaných dát za zvolené obdobie, členené podľa jedného alebo viacerých ukazovateľov ako napr. územia, prevažujúcej činnosti, právnej formy, ...

ELIS-ZOZNAM

Kontakt pre objednanie výberu dát

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Telefonický kontakt:  +421 2 59 379 231

 

Demografické údaje zo sčítaní na Slovensku  - SODB v roku 1991 a 2001

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZO SČÍTANÍ NA SLOVENSKUObsahuje vybrané demografické a sociálno-ekonomické informácie zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov realizovaných na Slovensku (SODB) v roku 1991 a 2001 .

Prezentácia je súčasťou projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií“.

Prezentujeme:
  • vybrané výsledky zo sčítaní v tabuľkovej forme usporiadané podľa jednotlivých tematických okruhov (veková štruktúra, národnostné zloženie, náboženstvo, vybavenie domácností, atď.) a podľa územných jednotiek (Slovensko, regióny, kraje, okresy až po obce).
  • možnosť zobrazenia vybraných údajov vo forme interaktívnych mapových výstupov a na základe výberu údajov pomocou používateľom vytvorených dotazov.  Sú to väčšinou odvodené údaje ako napr. index starnutia, Billeterov index a ďalšie predovšetkým pomerové ukazovatele.
  • Všeobecné informácie týkajúce sa problematiky sčítaní ako napríklad informácie týkajúce sa histórie sčítaní, realizácie jednotlivých sčítaní, významu sčítaní pre demografické analýzy, legislatívy, mapy administratívneho členenia Slovenska, sčítacie tlačivá.
  • Časové rady vybraných ukazovateľov.
Projekt bol financovaný Ministerstvom školstva SR. Riešený bol v spolupráci s Katedrou humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Zdrojom údajov je Štatistický úrad Slovenskej republiky. Čítajte viac na stránkach prezentácie: www.sodb.infostat.sk/scitanie/