Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Medzinárodný projekt YOUMIG  -  Zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom. Čítaj ďalej ...

Termín začatia projektu
01. 01. 2017
Termín ukončenia projektu
30. 06. 2019

Web stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig

Priorita:
Posilnenie Dunajského regiónu

Špecifický cieľ projektu:
Zlepšovanie inštitucionálnych kapacít pre riešenie dôležitých spoločenských výziev

Výstupy z projektu a dôležité dokumenty download  

Projektový leták:
Stiahnite si leták projektu v anglickom jazyku pdf button
Stiahnite si leták projektu v slovenskom jazyku pdf button

Stiahnite si Záverečný leták projektu v slovenskom jazyku pdf button


Newsletter3Tretí slovenský projektový Newsletter informuje o ostatných aktivitách a výstupoch oboch slovenských partnerov a hodnotí projekt v jeho závere. Newsletter si môžete prečítať tu.


NL2ikona na webĎalšie vydanie slovenského Newslettra k projektu. Kam sa posunul projekt za ostatný rok? Aktivity Infostatu a mestskej časti Bratislava – Rača nájdete tu.


NL iconSlovenský newsletter k projektu uverejňuje novinky slovenských partnerov - Infostatu a lokálneho partnera projektu - mestskej časti Bratislava – Rača. Prvé číslo na stiahnutie nájdete tu.


NL2YOUMIG onlineProjektový Newsletter č. 2 v anglickom jazyku na stiahnutie
tu >>>>


NL1YOUMIG onlineProjektový Newsletter č. 1 v anglickom jazyku na stiahnutie
tu >>>>


200px bratislava 
200px burgas200px kanjiza200px ljubljana200px regensburg200px sfantu gheorghe200px szeged200px wien

 

 

 

 

 3.6.2019
Záverečné lokálne stretnutie slovenských partnerov projektu v mestskej časti Bratislava - Rača

Raca 201906 01Dňa 3.júna 2019 sa uskutočnil na miestnom úrade v Rači záverečný workshop k projektu YOUMIG za účasti odborníkov partnerských inštitúcií - Infostatu a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Hodnotil sa celkový priebeh projektu, jeho výstupy a prínos pre Slovensko.
Boris Vaňo (Infostat) sprostredkoval celkový obraz o projekte vrátane aktivít Infostatu a informoval o Lokálnych stratégiách. Čítaj ďalej ...

8.3.2019
Marcový workshop o nových indikátoroch migrácie v Rači  - prezentácia Data Toolkit

marec 02Workshop o nových vylepšených ukazovateľoch migrácie  sa uskutočnil 8. marca 2019 na Obecnom úrade MČ Bratislava -Rača, Alstrova ul.249. Zúčastnila sa ho vedecko-výskumná komunita a zamestnanci MČ Bratislava Rača.  Ide o aktivitu projektu YOUMIG zaradenú do pracovného balíka WP 4. Jeho hlavným cieľom bolo oboznámiť prítomných s novými a vylepšenými ukazovateľmi migrácie mladých a komplexným produktom pod názvom Data Toolkit. Branislav ŠPROCHA (projektový manažér Youmig z INFOSTATu), ktorý prezentoval  zoznam ukazovateľov podrobne popísal Data Toolkit. Čítaj ďalej ...

7.3.2019
Workshop o víziách vývoja migrácie mladých
Tvorba viacúrovňových riadiacich schém spolupráce

vizia 02Dňa 7. marca 2019 sa za účasti expertov z rôznych vedecko-výskumných organizácií  na pôde Univerzity Komenského (Fakulta humánnej geografie a demogeografie) uskutočnil pracovný workshop, ktorého hlavným cieľom bolo v širšom kruhu odborníkov prediskutovať odporúčania obsiahnuté v odbornom materiáli vytvorenom v rámci projektu YOUMIG. Snahou je navrhnúť a vytvoriť viacúrovňové schémy spolupráce zainteresovaných inštitúcií v oblasti riadenia (tzv. MLG schémy), za účelom riešenia vybraných problémov spojených s problematikou dostupnosti vybraných indikátorov a politík v oblasti migrácie mladých na Slovensku. Čítaj ďalej ...

28.11.2018
YOUMIG – výsledky stretnutia partnerov v Maribore

20181128 01Partneri YOUMIG sa v novembri po piatykrát stretli v Maribore, aby prehodnotili pokrok a vypracovali plány pre vstup do posledného úseku riešenia projektu- posledných siedmich mesiacov.. Partneri poskytli rozsiahlu spätnú väzbu o každej fáze vývoja projektu prostredníctvom prezentácií. Prvý deň bol prezentovaný pokrok, ktorým riešenie projektu prešlo od posledného pracovného stretnutia vo Viedni. Ďalej sa diskutovala otázka vylepšených a nových indikátorov súvisiacich s migráciou mladých v kontexte nastavených činností (ako napr. zber údajov, realizácia small-scale survey a pod.). Úsilie štatistických partnerov v uplynulom roku sa prejavilo v projekcii dátových tabuliek, ktoré vyplynuli z koordinácie a výmeny údajov v ôsmich krajinách YOUMIG (Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Tieto aktivity prispejú k prezentácii zložitých procesov migrácie v krajinách dunajského  regiónu. Čítaj ďalej ...

YOUMIG – rozhovory s demografmi.

Seminár „Ambition setting workshop“, ktorý sa konal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v októbri tohto roku  zmapoval a priblížil obrovské množstvo poznatkov a odborných znalostí vedcov, výskumníkov a tímov zapojených do projektu YOUMIG. Cieľom seminára bolo vytvoriť programy spolupráce medzi zainteresovanými stranami alebo účastníkmi na rôznych úrovniach, tzv. systémy viacúrovňového riadenia (MLG). Spolupráca medzi výskumnými inštitúciami, štatistickými úradmi, národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi môže pomôcť definovať potreby a príležitosti na zlepšenie riadenia migrácie mladých. O tejto téme a ďalších otázkach z oblasti riadenia procesov migrácie mladých na Slovensku sme sa pozhovárali s expertmi zo Slovenska, zapojenými v projekte YOUMIG. Rozhovory s doc.Branislavom Blehom a doc. Jánom Bučekom nájdete na: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3348

november 2018
Ambition setting workshop v BRATISLAVE

20181118 AV spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MČ Bratislava-Rača zorganizoval INFOSTAT akciu pod názvom Ambition setting workshop, aby poukázal na možnosti spolupráce organizácií na rôznych stupňoch riadenia, prezentoval metódy, vybrané ukazovatele a politické otázky úzko súvisiace s migráciou mladých. Boli spomenuté tri ukazovatele – zamestnanci, ktorí sa starajú o seniorov, pomer študentskej výstupnej mobility a neuspokojený dopyt mladých ľudí (domácich aj prisťahovalcov) v oblasti sociálneho bývania. Čítaj ďalej ...

4. a 5. október 2018
Návšteva projektového partnera mesta Szeged v Rači.

V dňoch 4. a 5. októbra 2018 zorganizoval lokálny partner projektu YOUMIG mestská časť  Bratislava - Rača stretnutie so zástupcami projektového tímu z maďarského Szegedu. V rámci "Study visit" – študijnej návštevy  - pre nich kolegovia z Rače pripravili prezentácie členov riešiteľského tímu J. Bučeka a S. Ondoša k pilotnému projektu implementácie lokálnych aktivít slúžiacich na uľahčenie  integrácie cudzincov prichádzajúcich a žijúcich v Rači.O vzájomnej výmene skúseností oboch partnerov projektu YOUMIG si môžete prečítať aj príspevok v časopise Račiansky výber, str. 5. Čítaj ďalej ...

20181005 1 20181005 2 20181005 3

30. máj 2018
4. stretnutie partnerov YOUMIG vo Viedni v máji 2018.

fotka letakyOd 8. do 10. mája 2018 sa vo Viedni konalo v poradí už štvrté stretnutie partnerov projektu YOUMIG venované zlepšovaniu štatistických meraní migrácie mladých, testovacím politikám a poradenstvu a  osvedčeným postupom. Okrem úvodnej konferencie sa diskutovalo o aktivitách plánovaných na najbližších 14 mesiacov. Prvý deň hostila Viedenská univerzita kolegov, ktorí v rámci otvorenej konferencie predstavili európske projekty s podobnou problematikou. Ide o projekty ako DRIM či  YMOBILITY a RARE. Ukázalo sa, že imigrácia či emigrácia mladých má pre regióny a mestá v Európe veľký význam pokiaľ ide o ich budúci vývoj. Čítaj ďalej ...

28. marec 2018
Druhý lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača.

Krátku reportáž z akcie nádete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y3YxQmx0qxk

Ďalší, v poradí druhý lokálny míting  partnera projektu YOUMIG - Bratislava - Rača sa konal
28.marca 2018 v priestoroch miestneho úradu v Rači. Cieľom akcie bola prezentácia doterajších výsledkov prebiehajúcich aktivít projektu s následnou diskusiou a najmä spätná väzba k pilotnej aktivite - vytvoreniu jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní odborníci z Ústavu etnológie SAV, Ústavu ekonomického výskumu SAV, Katedry humánnej geografie a demografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  zástupcovia Infostatu, Štatistického úradu Slovenskej republiky,  Medzinárodnej organizácie pre migráciu,miestnych základných škôl a miestnych úradov. Čítaj ďalej ...

Raca01

Raca02

Raca03

Raca04

16. február 2018
YOUMIG – študijné návštevy lokálneho partnera projektu v Brne

945 foto 1 RACATraja členovia projektového tímu z Rače navštívili v januári mesto Brno. V rámci tejto partnerskej návštevy navštívili Brno Expat Centre, ktorého poslaním je poskytovanie  bezplatných konzultácií  a pomoc kvalifikovaným zahraničným odborníkom a ich rodinám, ktorí žijú a pracujú v Brne... Viac na https://www.raca.sk/projekt-youmig/

13. a 14. december 2017
Migrácia mladých na Slovensku -  prednášky na univerzitnej pôde  o projekte YOUMIG

13. a 14. decembra 2017 prednášali RNDr. Branislav Šprocha, PhD. a doc. Branislav Bleha, PhD. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  študentom o migrácii mladých na Slovensku v národnom a lokálnom kontexte. Prednášky súviseli s prebiehajúcicm projektom YOUMIG v Dunajského nadnárodného programu, ktorého riešiteľmi zo Slovenska sú Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat a lokálny partner Mestská časť Bratislava - Rača. Čítaj ďalej ...

nazov prednasajuci prednaska slide studentiPrirodovedecka fakulta UK

22.- 23.november 2017
Míting v Regensburgu (Nemecko)

Na pilotné plány projektu sa sústredila pozornosť na treťom partnerskom mítingu, ktorý sa uskutočnil pred dvoma týždňami v bavorskom Regensburgu. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig/newsČítaj ďalej ...

YOUMIG Regensburg group photo

7.- 8.jún 2017
Míting v Belehrade (Srbsko)

Výsledky doterajšej práce vyhodnotili a rozpracovali partneri na druhom partnerskom stretnutí, ktoré sa konalo 7. - 8. júna v Belehrade. Partneri YOUMIG sa stretli po druhýkrát v Belehrade s cieľom diskutovať o pokroku v projekte, jeho hlavných výzvach a nadchádzajúcich úlohách. Úvodné prezentácie zhrnuli aktuálny stav jednotlivých tematických, administratívnych aj komunikačných úloh projektu.  Čítaj ďalej ...

DSC 0004

22.máj 2017
Lokálne fórum o migrácii Bratislava - Rača

Lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača sa  konal 22.5.2017 za účasti odborníkov, zástupcov miestnej samosprávy a médií a verejnosti. Jeho súčasťou boli školenia pre zamestnancov miestnej samosprávy. Tréningy sa zaoberali problematikou definovania indikátorov spojených s migráciou mladých ľudí, hodnotením ich vhodnosti v spojitosti s témou migrácia mladých a v neposlednom rade aj dostupnosti, najmä na lokálnej úrovni. Na mitingu boli zástupcom mestskej časti Bratislava-Rača prezentované základné výsledky populačnej prognózy. Informácie, ktoré vzišli z lokálnych stretnutí teraz využijú miestni experti a výskumní pracovníci na vytvorenie cielených rozhovorov o migrácii mládeže a štatistickí experti získajú bohatšie lokálne dátové súbory na tvorbu  populačných prognóz na lokálnej úrovni.

youmig raca 2youmig raca 14

máj - jún 2017
Lokálne mítingy projektových parnerov

V prvých mesiacoch projektu YOUMIG partneri začali pracovať v skupinách a organizovali projektové úlohy, zaradené do podľa ich charakteru do tzv. pracovných blokov.  Mestskí partneri v mestách Szeged (Maďarsko), Maribor (Slovinsko), Sfantu Gheorge  (Rumunsko), Burgas(Bulharsko),Bratislava-Rača (Slovensko),  Kanjiza (Srbsko) a rakúske mesto Graz zorganizovali miestne stretnutia, aby v rámci migračného fóra zapojili obyvateľov a podnikateľov do diskusie o kľúčových otázkach týkajúcich sa situácie v ich meste. Vytvorením diskusného fóra o migrácii chce YOUMIG získať pohľad na rozdielne a podobné javy z oblasti migrácie ľudí vo veku od 15 do 34 rokov v partnerských krajinách podunajskej oblasti.

marec 2017
Kick - off miting v Budapešti (Maďarsko)

Partneri projektu YOUMIG sa stretli v Budapešti,  2. a 3. marca 2017, na úvodnom mítingu, aby rokovali o spolupráci v najbližších 30 mesiacoch, stanovili ciele projektu a vymenili si idey pre najlepšie prístupy pri realizácii projektu.http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/314

Youmig skupinove foto Budapest