Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Workshop o víziách vývoja migrácie mladých

Tvorba viacúrovňových riadiacich schém spolupráce
Dňa 7. marca 2019 sa za účasti expertov z rôznych vedecko-výskumných organizácií  na pôde Univerzity Komenského (Fakulta humánnej geografie a demogeografie) uskutočnil pracovný workshop, ktorého hlavným cieľom bolo v širšom kruhu odborníkov prediskutovať odporúčania obsiahnuté v odbornom materiáli vytvorenom v rámci projektu YOUMIG. Snahou je navrhnúť a vytvoriť viacúrovňové schémy spolupráce zainteresovaných inštitúcií v oblasti riadenia (tzv. MLG schémy), za účelom riešenia vybraných problémov spojených s problematikou dostupnosti vybraných indikátorov a politík v oblasti migrácie mladých na Slovensku. Boli identifikované niektoré otázky týkajúce sa budovania MLG schém a poskytovania údajov nad rámec základného zverejňovania jednotlivých inštitúcií.  Účastníci poukázali napr. na problémy spojené s ochranou individuálnych údajov, ochotou a potrebou publikovať vstupné údaje, nejasné kompetencie na poskytovanie údajov, finančné krytie, nutnosť odborných školení , problematický výber z databáz (externá správa databáz), či komplikovanú štruktúru niektorých databáz , ktorá vedie k nedostatočnej znalosti metainformácií.  Účastníci sa zhodli na význame širšej publicity jednotného kontaktného miesta pre cudzincov tzv. One-Stop-Shop v zahraničných médiách. Jedným z nástrojov užitočnej propagácie by mohli byť aj cielené vzdelávacie programy pre zamestnancov miestnej samosprávy. Budúce prevádzkovanie OSS by malo počítať aj s nákladmi na vzdelávanie vlastných zamestnancov, zamestnancov vládnych agentúr, ale aj školeniami pre mediátorov. Zároveň je veľmi pravdepodobné, že zmeny v migračnom prostredí sa premietnu aj do legislatívy a nových služieb, ktoré bude potrebné poskytovať, kde treba tiež počítať s nákladmi na odbornú prípravu, zamestnancov. Investície do zamestnancov budú nevyhnutné na zabezpečenie náboru a udržania zamestnancov s osobitnými odbornými znalosťami.

vizia 01 vizia 02 vizia 03