INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Výročnú správu Infostatu za rok 2017 nájdete tu » pdf button (pdf, 1.4MB)

YOUMIG – NOVINKY

YOUMIG – výsledky stretnutia partnerov v Maribore

20181128 01Partneri YOUMIG sa v novembri po piatykrát stretli v Maribore, aby prehodnotili pokrok a vypracovali plány pre vstup do posledného úseku riešenia projektu- posledných siedmich mesiacov.. Partneri poskytli rozsiahlu spätnú väzbu o každej fáze vývoja projektu prostredníctvom prezentácií. Prvý deň bol prezentovaný pokrok, ktorým riešenie projektu prešlo od posledného pracovného stretnutia vo Viedni. Ďalej sa diskutovala otázka vylepšených a nových indikátorov súvisiacich s migráciou mladých v kontexte nastavených činností (ako napr. zber údajov, realizácia small-scale survey a pod.). Úsilie štatistických partnerov v uplynulom roku sa prejavilo v projekcii dátových tabuliek, ktoré vyplynuli z koordinácie a výmeny údajov v ôsmich krajinách YOUMIG (Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Tieto aktivity prispejú k prezentácii zložitých procesov migrácie v krajinách dunajského  regiónu. Čítaj ďalej ...

YOUMIG – rozhovory s demografmi.

Seminár „Ambition setting workshop“, ktorý sa konal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v októbri tohto roku  zmapoval a priblížil obrovské množstvo poznatkov a odborných znalostí vedcov, výskumníkov a tímov zapojených do projektu YOUMIG. Cieľom seminára bolo vytvoriť programy spolupráce medzi zainteresovanými stranami alebo účastníkmi na rôznych úrovniach, tzv. systémy viacúrovňového riadenia (MLG). Spolupráca medzi výskumnými inštitúciami, štatistickými úradmi, národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi môže pomôcť definovať potreby a príležitosti na zlepšenie riadenia migrácie mladých. O tejto téme a ďalších otázkach z oblasti riadenia procesov migrácie mladých na Slovensku sme sa pozhovárali s expertmi zo Slovenska, zapojenými v projekte YOUMIG. Rozhovory s doc.Branislavom Blehom a doc. Jánom Bučekom nájdete na: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3348.

20181118 AAmbition setting workshop v BRATISLAVE

V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MČ Bratislava-Rača zorganizoval INFOSTAT akciu pod názvom Ambition setting workshop, aby poukázal na možnosti spolupráce organizácií na rôznych stupňoch riadenia, prezentoval metódy, vybrané ukazovatele a politické otázky úzko súvisiace s migráciou mladých. Boli spomenuté tri ukazovatele – zamestnanci, ktorí sa starajú o seniorov, pomer študentskej výstupnej mobility a neuspokojený dopyt mladých ľudí (domácich aj prisťahovalcov) v oblasti sociálneho bývania. Čítaj ďalej ...

SLUŽBY

adult-learning-200x135Školenia

Odborné školenie "Základy štatistickej analýzy a prognózovania" pre záujemcov o analýzu ekonomických dát a prognózovanie. Absolvent získa teoretické znalosti a praktické skúsenosti  v odbore štatistika/analytika a  prognostika. Prihlášky zasielajte na adresu skolenia@infostat.sk alebo využite náš elektronický formulár.

Objednať školenie

ELIS-CD-200x135Elektronické informačné služby

Elektronická informačná služba (ELIS) je službou,  prostredníctvom ktorej Infostat poskytuje výbery štatistických dát z registra ekonomických subjektov, zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalších databáz. Výber údajov z databáz si môžete objednať na elektronickej adrese elis@infostat.sk alebo môžete využiť náš objednávkový formulár.

Objednať výber dát

inforeg-mapa-200x135Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

Sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa indikátorov ako Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalšie informácie nájdete na stránkach informačného systému www.inforeg.sk

vekova-pyramida-200x135Demografické údaje

Vedeli ste, že : Stredná dĺžka života mužov v SR pri narodení za rok 2014 je 73,19 roka a stredná dĺžka života žien v SR pri narodení za rok 2014 je 80,00 roka?
Dátový servis Výskumného demografického centra pôsobiaceho pri Infostate poskytuje špecializované demografické informácie nadväzujúce na spracovania Štatistického úradu SR. Ide o prehľad základných demografických údajov a ukazovateľov v historickom kontexte od roku 1950, podrobné ročné údaje o pohybe obyvateľov počnúc rokom 1996, tabuľky života a demografické prognózy na národnej aj regionálnej úrovni. Údaje sú zverejnené na na doméne www.infostat.sk/vdc.