INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Výročnú správu Infostatu za rok 2017 nájdete tu » pdf button (pdf, 1.4MB)

YOUMIG – NOVINKY

fotka letaky4. stretnutie partnerov YOUMIG vo Viedni v máji 2018
8-10.3.2018

Od 8. do 10. mája 2018 sa vo Viedni konalo v poradí už štvrté stretnutie partnerov projektu YOUMIG venované zlepšovaniu štatistických meraní migrácie mladých, testovacím politikám a poradenstvu a  osvedčeným postupom. Okrem úvodnej konferencie sa diskutovalo o aktivitách plánovaných na najbližších 14 mesiacov. Prvý deň hostila Viedenská univerzita kolegov, ktorí v rámci otvorenej konferencie predstavili európske projekty s podobnou problematikou. Ide o projekty ako DRIM či  YMOBILITY a RARE. Ukázalo sa, že imigrácia či emigrácia mladých má pre regióny a mestá v Európe veľký význam pokiaľ ide o ich budúci vývoj. Čítaj ďalej ...

youth migration integrationYOUMIG – SÚBOR OSVEDČENÝCH POSTUPOV POMÁHA ROZVÍJAŤ LOKÁLNE PILOTNÉ AKCIE.

Miestne úrady čelia narastajúcim výzvam v súvislosti s migráciou mladých, avšak často chýbajú nielen kapacity, ale aj administratívne nástroje na ich riešenie. Predchádzajúci výskum potvrdil, že negatívne dopady sa prejavujú najmä v oblasti  miestnych služieb, či vzdelávania. V druhej polovici riešenia  projektu YOUMIG preto  boli navrhnuté a vypracované nové nástroje na manažovanie dopadov migrácie mladých. Rozdielne miestne podmienky  v  siedmich partnerských krajinách YOUMIG si však vyžadujú rozdielne administratívne opatrenia . Mariborská agentúra pre rozvoj, ktorá je zodpovedná za riadenie tejto časti projektu  poskytla testovací súbor opatrení „ šitých na mieru“, ktoré by mali zlepšiť správu vecí verejných a zvýšiť  blahobyt miestnych obyvateľov. Aké postupy  projekt YOUMIG navrhuje,  ktorých oblastí verejného života sa týkajú,  aké situácie rieši v jednotlivých partnerských krajinách, sa môžete dozvedieť v najnovšej  publikácii s názvom „European and global good practice collection of relevant services and actions linked to youth migration“.

Raca01YOUMIG – druhý lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača
28.03.2018

Ďalší, v poradí druhý lokálny míting  partnera projektu YOUMIG - Bratislava - Rača sa konal
28.marca 2018 v priestoroch miestneho úradu v Rači. Cieľom akcie bola prezentácia doterajších výsledkov prebiehajúcich aktivít projektu s následnou diskusiou a najmä spätná väzba k pilotnej aktivite - vytvoreniu jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní odborníci z Ústavu etnológie SAV, Ústavu ekonomického výskumu SAV, Katedry humánnej geografie a demografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  zástupcovia Infostatu, Štatistického úradu Slovenskej republiky,  Medzinárodnej organizácie pre migráciu,miestnych základných škôl a miestnych úradov. Čítaj ďalej ...

SLUŽBY

adult-learning-200x135Školenia

Odborné školenie "Základy štatistickej analýzy a prognózovania" pre záujemcov o analýzu ekonomických dát a prognózovanie. Absolvent získa teoretické znalosti a praktické skúsenosti  v odbore štatistika/analytika a  prognostika. Prihlášky zasielajte na adresu skolenia@infostat.sk alebo využite náš elektronický formulár.

Objednať školenie

ELIS-CD-200x135Elektronické informačné služby

Elektronická informačná služba (ELIS) je službou,  prostredníctvom ktorej Infostat poskytuje výbery štatistických dát z registra ekonomických subjektov, zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalších databáz. Výber údajov z databáz si môžete objednať na elektronickej adrese elis@infostat.sk alebo môžete využiť náš objednávkový formulár.

Objednať výber dát

inforeg-mapa-200x135Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

Sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa indikátorov ako Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalšie informácie nájdete na stránkach informačného systému www.inforeg.sk

vekova-pyramida-200x135Demografické údaje

Vedeli ste, že : Stredná dĺžka života mužov v SR pri narodení za rok 2014 je 73,19 roka a stredná dĺžka života žien v SR pri narodení za rok 2014 je 80,00 roka?
Dátový servis Výskumného demografického centra pôsobiaceho pri Infostate poskytuje špecializované demografické informácie nadväzujúce na spracovania Štatistického úradu SR. Ide o prehľad základných demografických údajov a ukazovateľov v historickom kontexte od roku 1950, podrobné ročné údaje o pohybe obyvateľov počnúc rokom 1996, tabuľky života a demografické prognózy na národnej aj regionálnej úrovni. Údaje sú zverejnené na na doméne www.infostat.sk/vdc.