Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Publikačné aktivity Úseku sociálno-ekonomických analýz a prognóz

Analytické  materiály

Rok 2017

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky – štvrťročne (február)

Rok 2016

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky – štvrťročne (február, máj, august, november)

Myslíková,I.: Vyhodnotenie harmonizovaného používania tzv. jadrových premenných vo výberových zisťovaniach z oblasti sociálnych štatistík, Analytický materiál, September 2016

Rok 2015

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky - štvrťročne (február, máj, august, november)

Mladý, M.: Analýza možností elektronického preberania údajov z účtovných systémov. Infostat, Bratislava. Júl 2015.

Mladý, M.: Analýza rozdelenia trhu podľa dodávateľov účtovných softvérov pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek, vrátanie identifikácie kľúčových reprezentantov dodávateľov softvérov pre jednotlivé skupiny. Infostat, Bratislava. Február 2015.

Rok 2014

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky - štvrťročne (február, máj, august, november)

Rok 2013

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky - štvrťročne (február, máj, august, november)

Metodické materiály

Rok 2016

Hajnovičová,V., Svetlíková,Ľ.: Dopracovanie metodiky  tvorby satelitného účtu  kultúry a kreatívneho priemyslu v SR a skompletizovanie satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu v SR za rok 2012. December 2016.

Hajnovičová,V., Svetlíková, Ľ.: Zostavenie satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu v SR za rok 2013. December 2016.

Hajnovičová,V., Svetlíková, Ľ.: Satelitný účet cestovného ruchu SR za rok 2014. December 2016.

Mladý, M.: Prepojenie štatistických systémov sociálnej ochrany a národných účtov (metodiky ESSPROS a ESA 2010) Infostat, Bratislava. December 2016.

Mladý, M.: Návrh výpočtu odhadu výdavkov domácností z vlastného vrecka na zdravie v súlade s metodikou SHA 2011 za rok 2014 v členení podľa klasifikácie funkcií zdravotnej starostlivosti (HC) a klasifikácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (HC). Infostat, Bratislava. Júl 2016.

Rok 2015

Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík (2. etapa). november 2015.

Hajnovičová,V., Svetlíková,Ľ.: Východiská, metodológia a postupy tvorby satelitného účtu kultúry, resp. kreatívneho priemyslu v SR. December 2015.

Hajnovičová,V.: Dopady skrytej ekonomiky v SR na HDP v rokoch 2012-2016 (odhad podhodnotenia hospodárskych výsledkov). December 2015.

Hajnovičová,V., Svetlíková, Ľ.: Doplnenie Satelitného účtu cestovného ruchu SR o údaje za rok 2013. December 2015.

Rok 2014

Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík („Best practices“ v oblasti poskytovania krátkodobých ukazovateľov vývoja v podnikových štatistikách v rámci EŠS). Jún 2014.

Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík (Overenie možností modelovania mesačných časových radov). December 2014.

Benčič, A., Hajnovičová, V., Haluška, J., Juriová, J., Papp, T., Sabayová, M.: Návrh koncepcie benchmarkingu na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu. Február 2014.

Hajnovičová,V.: Zmeny v metodike ESA 2010: výskum a vývoj (2. časť). Máj 2014.

Hajnovičová,V.: Odhad nelegálnych aktivít v SR (drogy, pašovaný tovar, prostitúcia).  August 2014.

Hajnovičová,V., Svetlíková,Ľ.: Satelitný účet cestovného ruchu SR za rok 2012. November 2014.

Horecká,J., Némethová,R.: Revízie TDP  z titulu zmeny klasifikácií NACE Rev.2 a  CPA2008. December 2014.

Myslíková, I., Vaňo, B.: Mikrosimulačný model pre stanovenie príjmov a výdavkov hospodáriacich domácností na Slovensku, Popis algoritmov a tabuliek parametrov, Metodicko-technický materiál, Infostat,  Dokumenty, Bratislava, november 2014

Rok 2013

Juriová, J.: Alternatívne prístupy k zostavovaniu indikátora ekonomického sentimentu - analýza s využitím výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov.

Hajnovičová,V., Horecká,J., Némethová,R.: Bilancovanie TDP v SNA-NT: Výpočet TDP v stálych cenách predchádzajúceho roku v systéme SNA_NT. December 2013

Hajnovičová,V., Mokrášová,V.: Zmeny v metodike ESA 2010: Výskum a vývoj, Tovar zaslaný na spracovanie do zahraničia, Právo používať/ťažiť neprodukované zdroje rezidentmi a nerezidentmi, Penzijné schémy súvisiace so zamestnaním, Patenty, Služby neživotného poistenia, Náklady na prevod vlastníctva, Indexované dlhové nástroje, ... Vymedzenie sektora súkromného, verejného, verejnej správy, Databázy. December 2013

Mokrášová,V.: Zaznamenávanie pôdy, vodných zdrojov a nerastných a energetických zásob v SNA. August 2013.

Hajnovičová,V.: Satelitný účet cestovného ruchu v roku 2011. November 2013.

Mikrosimulačný model pre stanovenie príjmov a výdavkov hospodáriacich domácností na Slovensku,

Myslíková, I., Vaňo, B.: Vypracovanie metodiky podľa jednotlivých blokov, Metodický materiál, Infostat, Dokumenty, Bratislava, jún 2013.

Myslíková, I., Vaňo, B.: Popis metódy a algoritmu na odhad príjmov a výdavkov hospodáriacich domácností na rok 2013, Metodický materiál, Infostat, Dokumenty, Bratislava, december 2013.

Tabuľkové výstupy

Rok 2017

Rýchle odhady HDP a celkovej zamestnanosti - štvrťročne (február)

Rok 2016

Rýchle odhady HDP a celkovej zamestnanosti - štvrťročne (február, máj, august, november)

Horecká,J., Némethová,R.: Revízia tabuliek dodávok a použitia (zo septembra 2015) v novej metodike ESA2010 v časovom rade rokov 1995-2011 v bežných cenách. December 2016.

Némethová,R.: Revízia symetrických input-output tabuliek v novej metodike ESA za rok 1995a revízne zmeny  SIOT 2000, 2005 a 2010. December 2016.

Horecká,J., Némethová,R.: Bilancovanie tabuľky dodávok a použitia za rok 2013, v bežných cenách  v systéme SNA-NT. September 2016

Svetlíková, Ľ.: Tabuľky ponuky a použitia produktov kultúry a kreatívneho priemyslu (KaKP), tabuľky výrobných účtov a zamestnanosti v odvetviach KaKP. December 2016.

Svetlíková, Ľ.: Časové rady súhrnných ukazovateľov CR za roky 2005-2014 (TSA5,6,7,8). December 2016.

Rok 2015

Rýchle odhady HDP a celkovej zamestnanosti - štvrťročne (február, máj, august, november)

Horecká,J., Némethová,R.: Revízia časového radu tabuliek dodávok a použitia (2000-2009) na metodiku ESA2010, v bežných cenách a v cenách predchádzajúceho roka (v cenách odberateľov a v základných cenách). December 2015.

Némethová,R.: Symetrické input-output tabuľky za rok 2000 a 2005 revidované na metodiku ESA2010, v bežných cenách, v troch verziách: zdroje spolu, domáca produkcia, dovezená produkcia. December 2015.

Horecká,J., Némethová,R.: Bilancovanie tabuľky dodávok a použitia za rok 2012, v bežných cenách  v systéme SNA-NT.

Svetlíková, Ľ.: Časové rady súhrnných ukazovateľov CR za roky 2005-2013 (TSA5 - Účty produkcie odvetví CR a ostatných odvetví, TSA6 – Domáca ponuka a spotreba vnútorného CR podľa produktov, TSA7 - Zamestnanosť v odvetviach CR, TSA8 – Tvorba hrubého fixného kapitálu v odvetviach CR)

Rok 2014

Horecká,J., Némethová,R.: Tabuľky dodávok a použitia za rok 2010 a 2011 revidované na metodiku ESA 2010, v bežných cenách (v cenách odberateľov a v základných cenách). December 2014.

Némethová,R.: Symetrické input-output tabuľky za rok 2010 v nových klasifikáciách  NACERev.2 a  CPA2008,  v rev. metodike ESA2010, v troch verziách: zdroje spolu, domáca produkcia, dovezená produkcia. December 2014.

Horecká,J., Némethová,R.: Časový rad TDP za roky 2000-2007 revidovaný na klasifikácie NACErev.2 a CPA2008 v metodike ESA95, v bežných cenách a v cenách predchádzajúceho roka. December 2014.

Rýchle odhady HDP a celkovej zamestnanosti - štvrťročne (február, máj, august, november)

Hajnovičová,V., Svetlíková, Ľ.: Časové rady súhrnných ukazovateľov CR za roky 2005-2012 (TSA5 - Účty produkcie odvetví CR a ostatných odvetví, TSA6 – Domáca ponuka a spotreba vnútorného CR podľa produktov, TSA7 - Zamestnanosť v odvetviach CR, TSA8 – Tvorba hrubého fixného kapitálu v odvetviach CR)

Rok 2013

Rýchle odhady HDP a celkovej zamestnanosti - štvrťročne (február, máj, august, november)

Horecká,J., Némethová,R.:  Symetrické Input-output tabuľky za rok 2010 v bežných cenách, tri verzie: zdroje spolu, domáca produkcia, dovezená produkcia.

Horecká,J., Némethová,R.:  TDP za rok 2009 v bežných cenách a v cenách roku 2008, TDP za rok 2010 v bežných cenách a v cenách roku 2009.

Hajnovičová,V.: Časové rady súhrnných ukazovateľov CR za roky 2005-2011 (TSA5 - Účty produkcie odvetví CR a ostatných odvetví, TSA6 – Domáca ponuka a spotreba vnútorného CR podľa produktov, TSA7 - Zamestnanosť v odvetviach CR, TSA8 – Tvorba hrubého fixného kapitálu v odvetviach CR)

Články v odborných časopisoch

Rok 2016

Haluška, J.: Vzťah produkcie a medzispotreby v slovenskej ekonomike. (Analýza a modelovanie na báze kointegrácie.)  Biatec, 24/2016, č. 5, s. 17-20.

Baláž, P., Hamara, A.: Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN.  Politická ekonomie, 5/2016, roč. 64, s. 573-590.

Rok 2015

Súkeníková, H., Myslíková, I.: Simulácia údajov o príjmoch a výdavkoch domácností v štatistike rodinných účtov za rok 2013, Slovenská štatistika a demografia, 1/2015 (v tlači).

Rok 2014

Haluška, J., Cár, M.: Kointegračný prístup k modelovaniu vývoja ceny bývania v SR. Slovenská štatistika a demografia, 2/2014, str. 18-32.Haluška, J., Cár, M.: Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku. Biatec, 22/2014, č. 9, str. 6-10.

Rok 2013

Hudec, M., Juriová, J.: Perspectives of Data Mining in Improving Data Collection Processes in Official Statistics. Metodološki Zveski - Advances in Methodology and Statistics , Vol. 10, No. 2, 2013, 65-81.,

Haluška, J.: Analýza a modelovanie výkonnosti priemyslu (Ekonometrický prístup na báze kointegrácie). Biatec, 21/2013, č. 6, str. 22-26.

Príspevky do odborných newslettrov siete EUREN

Rok 2016

Haluška, J. – Juriová, J.: Country report: Slovak Republic. Konferencia Projektu LINK. 19.-21.10.2016  New York.

Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2015  a odhad jej vývoja v roku 2016. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016, 4.4.2016 Bratislava.

Rok 2015

EUREN Winter Forecast 2015. February 2015

EUREN Summer Forecast 2015. July 2015

Haluška, J. – Juriová, J.: Country report: Slovak Republic. Konferencia Projektu LINK. 21.-23.10.2015 New York.

Haluška, J., Juriová, J., Hamara, A.: Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2014  a odhad jej vývoja v roku 2015. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015, 1.4.2015 Bratislava.

Haluška, J., Cár, M.: Selected findings from the modeling of housing prices in Slovakia. Paper presented at the 16th international scientific conference AIESA – Building Society Based on Knowledge, Bratislava, November 2015.

Juriová, J.: Using business and consumer survey results for flash estimates in Slovakia (An econometric approach).  Paper presented at the 7th Joint EC/OECD Workshop on Recent Developments in Business and Consumer Surveys, Paríž, Francúzsko, 30.11.-1.12.2015.

Rok 2014

EUREN Winter Forecast 2014. A recovery is on its way, February 2014

EUREN Summer Forecast 2014. A modest recovery continues, July 2014

EUREN News 3/2014. New Member States in Shadow of Uncertainty, November 2014

Rok 2013

EUREN Winter Forecast 2013. The Euro area will recover slowly, February 2013

EUREN News 4/2013. Slowdown in New Member States, September 2013

EUREN News 5/2013. Fiscal Policy in the European Union, December 2013

Príspevky na odborných podujatiach

Rok 2015

Haluška, J. - Juriová, J.: Country report: Slovak Republic. Projekt LINK.

Rok 2014

Haluška, J. - Juriová, J.: Country report: Slovak Republic. Konferencia Projektu LINK, 22.-24. 10. 2014 New York

Haluška, J. - Juriová, J.: Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2013 a odhad jej vývoja v roku 2014. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014, 8.4. 2014 Bratislava, str. 27-30.

Rok 2013

Haluška, J. - Olexa, M.: Country report: Slovak Republic. Konferencia Projektu LINK, 21.-23. október 2013 New York.

Haluška, J. - Juriová, J.: Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2012 a odhad jej vývoja v roku 2013. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013, 16.4. 2013 Bratislava, str. 103-105.