Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaSlobodný prístup

Slobodný prístup k informáciám

POSTUP INŠTITÚTU PRI  APLIKÁCII INFOZÁKONA
VŠEOBECNÝ REŽIM – SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ NA ŽIADOSŤ

 1. Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií inštitútom sa riadi infozákonom  a interným riadiacim aktom riaditeľa inštitútu (ďalej len smernica).
 2. Gestorom zodpovedným za slobodný prístup k informáciám je:
  • zamestnanec centrálneho sekretariátu (v prípade neprítomnosti gestora presahujúcej stanovené lehoty alebo v prípade neprítomnosti gestora, ktorá síce nepresahuje stanovené lehoty, ale vybavenie žiadosti by ňou bolo objektívne ohrozené)
   e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 3. Informácie, ktoré sa povinne zverejňujú podľa § 5, 5a a 5b infozákona sa nachádzajú na internetovej adrese inštitútu http://www.infostat.sk.
 4. Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. písomne   
   • prostredníctvom doručenej zásielky (pošta, iné .....) 
   • osobným podaním v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. na centrálnom sekretariáte,
   • prostredníctvom elektronickej pošty (je vhodné použiť obidve e-mailové adresy, uvedené v bode 2 tejto prílohy).
  2. ústne
   • osobne v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. u gestora zodpovedného za slobodný prístup k informáciám.

  V prípade podania žiadosti ako doručenej zásielky, osobne doručenej žiadosti, alebo v prípade ústneho podania na adrese:

  INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
  Leškova 16
  817 95  Bratislava 155.

 5. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 6. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 3,00 €.

  Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
  3. v hotovosti do pokladne.
 7. Žiadosť o sprístupnenie informácií je gestor povinný vybaviť najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatku v podaní žiadosti.
 8. Zo závažných dôvodov uvedených v infozákone, môže gestor predĺžiť lehotu 8 pracovných dní na vybavenie žiadosti o ďalších najviac však 8 pracovných dní, resp. najviac o 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe. Túto skutočnosť bezodkladne gestor oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty.  V oznámení uvedie gestor dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 9. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 16 infozákona je stanovená v sadzobníku úhrad sprístupňovania informácií (príloha C).
 10. Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu možno podať odvolanie na adrese:

  INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
  Mgr. Ivan Gabauer
  riaditeľ
  Leškova 16
  817 95  Bratislava 15

 11. Odvolanie je možné podať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 infozákona.
 12. Odvolanie sa podáva inštitútu, ktorý ho do 15 dní od doručenia postúpi Štatistickému úradu SR, ktorý rozhoduje o odvolaní.
 13. Odvolanie musí obsahovať meno, priezvisko a adresu žiadateľa, resp. názov a adresu práv¬nickej alebo fyzickej osoby, charakteristiku podozrenia z porušenia zákona, čoho sa žiadateľ domáha a podpis žiadateľa. Ak odvolanie neobsahuje niektoré z týchto náležitostí, gestor konanie preruší a požiada žiadateľa o doplnenie odvolania.
 14. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania inštitútom v zmysle § 19, ods. 3 infozákona.
 15. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

 

 Úprava podmienok, postup, rozsah slobodného prístupu k informáciám, sadzobník úhrad a postup pri podaní odvolania sú uvedené v smernici a v nasledujúcich prílohách

 Dôležité informácie
 Smernica, ktorou sa upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám (aktualizované k 1. 3. 2021)
 Príloha B
POSTUP INŠTITÚTU PRI  APLIKÁCII INFOZÁKONA OSOBITNÝ REŽIM – SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE
 Príloha C
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ
 Príloha D
POSTUP  INŠTITÚTU PRI  VYBAVOVANÍ  SŤAŽNOSTÍ
 Povinná informácia v zmysle §5 ods.6 zákona 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov - administratívna budova nachádzajúca sa na Dúbravskej ceste 3, 845 24 v Bratislave
 Povinná informácia v zmysle §5 ods.6 zákona 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov - školiace a rekreačné zariadenie súpisné č. 440 na parcele č. 15546, Vyšné Matejkovo – Podsuchá
 Zákon NR SR 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov