Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Projekty

Blue-ETS

  Blue-ETS  Blue - Enterprise and Trade Statistics

Projekt financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie, téma 8: Socio-ekonomické a humanitné vedné disciplíny (číslo projektu: SSH-CT-2010 –244767). Projekt  riešil kľúčovú výzvu pre štatistické úrady v EÚ, poskytovanie vysoko kvalitných a robustných štatistických informácií pre efektívnejšiu hospodársku politiku, sociálnoekonomický výskum a pre podporu Európskej stratégie 2020.Obsahová náplň riešenia projektu pozostávala z 11 tematicky orientovaných, navzájom prepojených častí. INFOSTAT sa podieľal na riešení 3 výskumných častí, a dve z nich viedol.  Projekt sa riešil v rokoch 2010 – 2013. Výstupy z projektu nájdete na www.blue-ets.istat.it/index.php?id=7

 

APVV


Projekty s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 

Modelový aparát na rýchle odhady vývoja základných makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky.

Projekt sa riešil v rokoch 2008-2010. Výstupy z projektu nájdete na týchto linkoch:

Modelový aparát na rýchle odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky, 2011

Základy programovacieho jazyka EViews a ich aplikácia na analýzy, prognózy a rýchle odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov, 2. časť, 2011

Modelový aparát na rýchle odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky (Využitie makroekonomických a odvetvových informácií kvantitatívneho charakteru), 2010

Základy programovacieho jazyka EViews a ich aplikácia na analýzy, prognózy a rýchle odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov, 1. časť, 2010

Modelový aparát na rýchle odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky (Využitie konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov), 2008

 

eurostat

   Granty Eurostatu                      

Project: Quality improvements in annual and quarterly national accounts, Work package 2: Advance the compilation of flash estimates for quarterly GDP volume growth
Riešený v rámci Eurostat grant for 2011: National accounts methodological and technical improvements .Projekt sa riešil v rokoch 2011 – 2014. Hlavným cieľom pracovného balíka bola konštrukcia modelového aparátu, ktorý môže byť potenciálne využitý pri konštrukcii rýchleho odhadu HDP v skrátenom období T+30 dní po skončení referenčného obdobia. Za týmto účelom bolo konštruovaní ARIMA modely pre potreby prognózovania mesačných časových radov z krátkodobých podnikových štatistík.


Project: 2.07.21 MEETS projects on trade statistics concerning methodology and classifications. New statistical indicators made by linking business and trade characteristics.
Riešený v rámci Eurostat grant for 2011: MEETS projects in the field of external trade statistic. Projekt sa riešil v rokoch 2012-2013. Hlavným cieľom projektu bolo na základe analýzy údajov o zahraničnom obchode z rôznych zdrojov nájsť také spoločné ukazovatele, ktoré umožnia ukázať zahraničný obchod čo najkompletnejšie a súčasne čo najviac diverzifikovane. V analýze sa použili údaje z podnikovej štatistiky, štatistiky zahraničného obchodu a údaje z daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty. Analýza bola robená na údajoch rokov 2008-2011.

 

Project: National accounts methodological and technical improvements, Objective 1: Preparatory actions to the introduction of NACE Rev. 2 in national accounts
Riešený v rámci Eurostat grants for 2010: Introduction of NACE Rev. 2 in National Accounts of the SR Projekt sa riešil v roku 2012. Cieľom projektu bola konštrukcia časových radov ukazovateľov Národných účtov v klasifikácii NACE Rev.2  (SKNACE), za roky 1995-2008, konkrétne: produkcia, medzispotreba, tvorba hrubého fixného kapitálu, zmena stavu zásob, nadobudnutie mínus úbytky cenností, spotreba fixného kapitálu, stavy fixného majetku.  

 

Project: Introduction of NACE Rev. 2 in National Accounts of the SR
Riešený v rámci Eurostat grants for 2009:  National accounts methodological and technical improvements. Projekt sa riešil v roku 2011. Cieľom projektu bola analýza a vývoj vhodných nástrojov na transformovanie ukazovateľov zamestnanosti v odvetvovej klasifikácii OKEČ do revidovanej odvetvovej klasifikácii SKNACE. Súčasťou projektu bolo skonštruovanie časových radov zamestnanosti SR za obdobie 1995-2008 v SKNACE (hlavné zamestnania zamestnancov a podnikateľov, odpracované hodiny zamestnancov a podnikateľov, odmeny zamestnancov), v ročnej a štvrťročnej periodicite a za regióny SR.

 

Project: Improvement of quality of National Accounts in the Slovak Republic.
Riešený v rámci Eurostat grants for 2008 – Theme: 40 Projekt sa riešil v roku 2010. V prvej časti Analytickej štúdie sa riešili metodické zmeny a ich dopady na SNÚ v SR z pohľadu revízií v SNA93 a ESA95.

  • zdokonalenie metódy výpočtu stavu fixného kapitálu a spotreby fixného kapitálu v Národných účtoch SR (PIM metóda),
  • analýza možnosti zdokonalenia odhadu produkcie softvéru vyrobeného vo vlastnej réžii,
  • analýza vplyvu zmeny v metodike zaznamenávania výdavkov na vojenské zariadenia v NÚ SR.

Druhý cieľ projektu bol zameraný na vytvorenie modelových nástrojov, ktoré sú podporne využiteľné na rýchle odhady HDP v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Project: Improvement of quality of National Accounts in the Slovak Republic.
Riešený v rámci Eurostat grants for 2007 – Theme: 40. Projekt sa riešil v roku  2009. Analytická štúdia sa zaoberá riešením metodických problémov vybraných častí Národných účtov SR vo vzťahu k prebiehajúcim revíziám v SNA93 a ESA95. Riešili sa najmä tieto okruhy: testovanie alternatívnych metód výpočtu cenových a objemových indexov pre služby vzdelávania a zdravotníctva,  analýza a možnosti zaznamenania dovozu a vývozu tovarov v rámci zušľachťovacieho procesu v SR v SNÚ, meranie služieb poisťovníctva v súlade so zmenami v revidovanej metodike SNÚ.

 

Európsky sociálny fond

esfUkazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) v Slovenskej republike  (časti: Analytická štúdia, Referenčný manuál)
Projekt sa riešil v roku 2009. Realizoval sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.   Analytická štúdia analyzuje a vyhodnocuje súčasnú hospodársku politiku v oblasti zamestnanosti v SR z hľadiska pôsobenia jednotlivých nástrojov AOTP v prepojení na medzinárodné skúsenosti a usmernenia. Referenčný manuál navrhuje a popisuje konštrukciu ukazovateľov, ktoré sa používajú na analýzu a hodnotenie aktívnych opatrení na trhu práce, resp. na vyčíslenie tzv. hrubých efektov AOTP. Ide o ukazovatele, ktorých cieľom je monitorovať a analyzovať AOTP aj v súvislosti s cieľmi, ktoré si vytýčila Lisabonská stratégia v oblasti zamestnanosti.