Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

MONOGRAFIE

Rok 2016

Šprocha, B., Majo, J. 2016. Storočie populačného vývoja Slovenska I.: demografické procesy. Bratislava: INFOSTAT, ISBN 978-80-89398-30-0

Šprocha, B., Majo, J. 2016.Storočie populačného vývoja Slovenska II.: populačné štruktúry. Bratislava: INFOSTAT, ISBN 978-80-89398-31-7

Šprocha, B., Tišliar, P. 2016. Demografický obraz Slovenska v rokoch 1938-1945. Bratislava: Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FiF UK v Bratislave, ISBN 978-80-89881-03-1

Šprocha, B. (ed.) 2016. Demografický obraz najväčších miest Slovenska. Bratislava: INFOSTAT, ISBN 978-80-89398-33-1

Šprocha, B. 2016. Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska prostredníctvom výberových zisťovaní EU SILC a EHIS. Bratislava: INFOSTAT, ISBN 978-80-89398-32-4

Rok 2015

Šprocha, B. 2015. Transformácia reprodukčného správania s rodinné domácnosti na Slovensku. In: Chorvát, I., Džambazovič, R. (eds.) Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava: STIMUL, s. 53 – 82.

Šprocha, B., Vaňo, B.a kol. 2015. Populačný vývoj Slovenska 2014. Bratislava: INFOSTAT, ISBN 978-80-89398-27-0

Rok 2014

Šprocha, B. 2014. Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. Bratislava, PÚ SAV, INFOSTAT, 177 s., ISBN 978-80-89037-38-4.c

Langhamrová, J., Vaňo, B. (eds.). 2014. 20 rokov samostatnosti z pohľadu demografie – ČR, SR, ČSR. Bratislava, INFOSTAT, 92 s., ISBN 978-80-89398-25-6.c

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Bratislava, Prognostický ústav SAV, 128 s., ISBN 978-80-225-3961-6.c

Rok 2013

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2013. Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060. Bratislava, INFOSTAT, 81 s., ISBN 978-80-89398-23-2,

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2013. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035. Bratislava, INFOSTAT, 92 s., ISBN 978-80-89019-25-0.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH

Rok 2016

Šprocha, B., Šmigeľ, M., Tišliar, P. 2016. Populačný vývoj rusínskeho obyvateľstva na Slovensku v medzivojnovom období. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 8., Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., s. 109 - 124.

Šprocha, B., Šmigeľ, M., Tišliar, P. 2016. Reprodukčné správanie populácie Podkarpatskej Rusi. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 9., Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., s. 21 - 60.

Šprocha, B., Šmigeľ, M., Tišliar, P. 2016. Zmeny v štruktúrach populácie Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 9., Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., s. 61 - 88.

Vaňo, B. 2016. Demografický atlas Slovenskej republiky. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 8., Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., s. 137 - 149.

Rok 2015

Šídlo, L., - Šprocha, B. 2015. Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační perspektivě. In Populačné štúdie Slovenska 7. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, s. 121-136. ISBN 978-80-971715-9-9.

Šprocha, B., Bleha, B. Regionálna typizácia Slovenska z pohľadu kvality ľudského kapitálu a identifikácia problémových oblastí. In RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : 8. mezinárodní vědecká konference, Praha, 12. a 13. listopad 2015 [elektronický zdroj]. Editoři: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1 CD-ROM [s. 357-365]. ISBN 978-80-245-2112-1.

Šprocha, Branislav. Pasca nízkej plodnosti a jej odraz v budúcom vývoji ľudských zdrojov na Slovensku. In RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : 8. mezinárodní vědecká konference, Praha, 12. a 13. listopad 2015 [elektronický zdroj]. Editoři: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, 1 CD-ROM [s. 347-356]. ISBN 978-80-245-2112-1.

Šprocha, B., Šťastná, A., Šídlo, L. 2015. Bezdetnosť žien na Slovensku a v Česku vo výsledkoch sčítaní 1991 – 2011 (a jej možný vývoj do budúcnosti). In: Zborník z 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice, s. 152 – 160.
Šídlo, L., Šprocha, B., Kurkin, R. 2015. Kohortní plodnost Česka a Slovenska ve výsledcích sčítání lidu 1991 – 2011. In: Zborník z 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice, s. 142 – 151.

Katuša, M., Šprocha, B. 2015. Regionálna diferenciácia plodnosti na Slovensku v kohortnom pohľade (na príklade výsledkov sčítaní obyvateľov 1991, 2001 a 2011). In: Zborník z 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice, s. 76 – 86.

Vaňo, B. 2015. Ženy podľa počtu živonarodených detí v kontexte opatrení na zvyšovanie pôrodnosti. In: Zborník z 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice, s. 161 – 168.

Jurčová, D. 2015. Vybrané metodologické aspekty migrácie obyvateľstva SR. 15. Slovenská demografická konferencia. In: Zborník z 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice, s. 63 – 69.

Pilinská, V. 2015. Rozdiely v starnutí slovenskej populácie podľa pohlavia v okresoch SR. 15. Slovenská demografická konferencia. In: Zborník z 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice, s. 112 – 119.

Vaňo, B. 2015. História demografického prognózovania na Slovensku. Populačné štúdie Slovenska 7, Bratislava, Filozofická fakulta UK, s. 147-156, ISBN 978-80-971715-9-9.

Rok 2014

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Demografická budúcnosť Slovenska na regionálnej úrovni – význam geografie v populačnom prognózovaní. Zborník z konferencie Geografie v srdci Európy, Praha, s 157.

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Regionálne rozdiely v populačnom vývoji na Slovensku a ich možné dopady na niektoré segment ľudských zdrojov. Zborník z konferencie RELIK 2014, Praha, VŠE, s. 537-550.

ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISOCH 

Rok 2016

Vaňo, B. 2016. Projekcia cenzových domácností v SR do roku 2030. Slovenská štatistika a demografia, 26, 1, s. 48-63.

Vaňo,B. 2016. Projekcia cenzových domácností v SR do roku 2030. Slovenská štatistika a demografia, 26, 1, s. 48-63.

Šprocha, B. 2016. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, III. časť. Slovenská štatistika a demografia, 26, 1, s. 64-81.

Šprocha, B. 2016. Odkladanie pôrodov do vyššieho veku a nízka plodnosť v krajinách Vyšehradskej skupiny. Slovenská štatistika a demografia, 26, 2, s. 31-46.

Šprocha, B. 2016. Deti, mladiství a mladí dospelí na Slovensku optikou demografie. Slovenská štatistika a demografia, 26, 3, s. 29-47.

Šprocha, B. 2016. Plodnosť žien Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011. Slovenská štatistika a demografia, 26, 4, s. 35-53.

Klapková, M., Šídlo, L., Šprocha, B. 2016. Koncept prospektivního věku a jeho aplikace na vybrané ukazatele demografického stárnutí. Demografie, 58, 2, s. 129-141.

Šprocha, B. 2016. Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom a kohortnom pohľade. Demografie, 58, 3, s. 230-248.

Rok 2015

Šprocha, B. 2015. Reprodukčné správanie obyvateľstva sídliska Luník IX. Geographia Cassoviensis, IX, I, s. 56 – 68.

Bleha, B., Šprocha, B. 2015. Geografické a demografické determinanty regionálnej diferencovanosti cenzových domácnosti na Slovensku – analýza a prognóza do roku 2030. Geografický časopis 67, 3, s. 219 – 241.

Šprocha, B. 2015. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny 2. časť. Slovenská štatistika a demografia 25, 1, s. 45 – 57.

Šprocha, B., Šprochová, T. 2015. Plodnosť žien na Slovensku podľa výsledkov sčítania ľudu 1930. Slovenská štatistika a demografia 25, 4, s. 49 – 67.

Šprocha, B. 2015. Vekové zloženie obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch a jeho prognóza do roku 2030. Slovenská štatistika a demografia 25, 3, s. 7 – 21.

Šprocha, B. 2015. Transformácia generačnej plodnosti na Slovensku. Odkladanie a rekuperácia pôrodov v generečnej perspektíve. Slovenská štatistika a demografia 25, 2, s. 14 – 32.

Šprocha, B. 2015. Narodení mimo manželstva a plodnosť nevydatých žien na Slovensku. Demografie, 57, 2, s. 127-143.
Vaňo, B. 2015 Súčasný a očakávaný populačný vývoj na Slovensku a jeho spoločenské a ekonomické dopady, Prognostické práce, 7, 3, s. 273-293

Vaňo, B. 2015. Môžeme ovplyvniť proces starnutia obyvateľstva na Slovensku? Slovenská štatistika a demografia, 25, 3, s.59-69.

Rok 2014

Vaňo, B. 2014. Sčítanie obyvateľov na Slovensku – súčasnosť a perspektívy. Slovenská štatistika a demografia 24, 3, s.102-113.

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Demografická prognóza okresov Slovenska do roku 2035 v kontexte odhaľovania geografickej nerovnosti a konvergencie. Acta Geographica Universitis Comenianae, 58, 1, s. 11-44.

Šprocha, Branislav. 2014. Tabuľky plodnosti a ich využitie pri analýze reprodukčného správania žien z rómskych lokalít na Slovensku. Slovenská štatistika a demografia, 24, 1, s. 30-43.

Šprocha, B. 2014. Niektoré možnosti využitia výsledkov SODB 2011 v štátnej správe, samospráve a súkromnej sfére podľa územných úrovní. Slovenská štatistika a demografia, 24, 3, s. 84 – 101.

Šprocha, B. 2014. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, I. časť. Slovenská štatistika a demografia, 24, 4, s. 40 – 53.

Šprocha, B. 2014. K niektorým otázkam očakávaného populačného vývoja rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Prognostické práce, 6, 3, s. 209 – 228.

{slider Rok 2013}

Jurčová, D., Pilinská, V., Mészáros, J., Šprocha, B., V, B. 2013. Zmeny v charaktere reprodukčného správania na Slovensku a ich dopady na spoločnosť. Forum statisticum slovacum 9, 1, s. 114-124.

Mészáros, J. 2013. Úroveň a trend úmrtnosti na Slovensku z pohľadu roku 2012. Slovenská štatistika a demografia, r. 4, s.
Šprocha, B., Tišliar, P. 2013. Rodiny, domácnosti a bytové strany na Slovensku vo svetle sčítaní ľudu 1921 a 1930. Slovenská štatistika a demografia, 23, 1, s. 26-48.

Šprocha, B. 2013. Odkladanie a rekuperácia generačnej plodnosti žien na Slovensku. Forum statisticum slovacum, 9, 1, s. 104-113.

Šprocha, B. 2013. Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska a jeho postavenie v rámci Európskej únie. Slovenská štatistika a demografia, 23, 3, s. 13-29.

Šprocha, B. 2013. Úmrtnosť a starnutie obyvateľstva Slovenska. Prognóza budúceho vývoja v kontexte starobného dôchodkového systému. Prognostické práce 5, 2, s. 79-102.

Potančoková, M., Šprocha, B. 2013. Demografický vývoj a migrácia v kontexte starnutia na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ : (s ohľadom na potreby striebornej ekonomiky). Working papers [EÚ SAV], č.47, s. 1-56.

ANALYTICKÉ A METODICKÉ MATERIÁLY

Rok 2016

Vaňo, B. 2016. Hodnotenie kvality administratívnych údajov určených na štatistické účely. Bratislava, INFOSTAT.

Mészáros, J. 2016. Požiadavky modernizácie demografickej štatistiky vo vzťahu k novým metódam graduácie pravdepodobností úmrtia. Bratislava, INFOSTAT.

Rok 2014

Vaňo, B. 2014  Prognóza cenzových a hospodáriacich domácností v SR do roku 2030. Bratislava, INFOSTAT, 36 s., ISBN 978-80-89398-27-0.

Jurčová, D., Pilinská, V. 2014. Obvyklý pobyt občanov SR a odhad neevidovanej migrácie. Bratislava: INFOSTAT.

Rok 2013

Vaňo, B. 2013. Využitie administratívnych údajov pre potreby demografickej štatistiky. Bratislava, INFOSTAT, 51 s., ISBN 978-80-89398-24-9.

Pilinská, V. 2013. Narodení v zahraničí. INFOSTAT: Edícia Akty.

Jurčová, D. 2013. Pobyt obyvateľov SR ako inštitúcia štátnej správy. Bratislava: INFOSTAT.

VYSTÚPENIA NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH

Rok 2015

Jurčová, D. 2015. Vybrané metodologické aspekty migrácie obyvateľstva SR. 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice.

Katuša, M., Šprocha, B. 2015. Regionálna diferenciácia plodnosti na Slovensku v kohortnom pohľade (na príklade výsledkov sčítaní obyvateľov 1991, 2001 a 2011). 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice.

Pilinská, V. 2015. Rozdiely v starnutí slovenskej populácie podľa pohlavia v okresoch SR. 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice.

Šídlo, L., Šprocha, B., Kurkin, R. 2015. Kohortní plodnost Česka a Slovenska ve výsledcích sčítání lidu 1991 – 2011. 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice.

Šprocha, B., Šťastná, A., Šídlo, L. 2015. Bezdetnosť žien na Slovensku a v Česku vo výsledkoch sčítaní 1991 – 2011 (a jej možný vývoj do budúcnosti). 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice.

Vaňo, B. 2015. Ženy podľa počtu živonarodených detí v kontexte opatrení na zvyšovanie pôrodnosti. 15. Slovenská demografická konferencia. 17. – 18. septembra 2015 Trenčianske Teplice.

Šprocha, B. 2015. Pasca nízkej plodnosti a jej odraz v budúcom vývoji ľudských zdrojov na Slovensku. Reprodukce lidského kapitálu. Praha, 12. - 13. november 2015.

Šprocha,B., Bleha, B. 2015. Regionálna typizácia Slovenska z pohľadu kvality ľudského kapitálu a identifikácia problémových oblastí. Reprodukce lidského kapitálu. Praha, 12. - 13. november 2015.

Šprocha, B., Šídlo, L. 2015. Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační perspektivě. Bratislava

Rok 2014

Vaňo, B. 2014. Vývoj plodnosti a populačné opatrenia na Slovensku. Slovensko-maďarská demografická konferencia, Budapešť.

Bleha, B., Vaňo, B. 2014. Prognózy vývoja obyvateľstva v SR. Pohľady na ekonomiku Slovenska, Bratislava.

Vaňo, B. 2014. Demografické dopady na vývoj pracovnej sily. Seminár k Národnej stratégii zamestnanosti. Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Bleha, B., Vaňo, B. 2014. Sčítanie obyvateľov na Slovensku – súčasnosť a perspektívy. 44. konferencia ČDS. Praha.

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Demografická budúcnosť Slovenska na regionálnej úrovni – význam geografie v populačnom prognózovaní. Geografie v srdci Európy, Praha.

Vaňo, B. 2014. Prognóza vývoja domácností v okresoch SR. 25. výročie Prognostického ústavu SAV, Smolenice.

Šprocha, B. 2014. European Population Conference 2014 25. – 28. jún, Budapešť

Šprocha, B. Tišliar, P. 2014. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch SODB Sčítání a my. XLIV. konferencia ČDS, 21. – 22. máj 2014, AV ČR Praha

Šprocha, B. 2014. Očakávaný populačný vývoj a jeho možné dopady na trh práce a dôchodkový systém na Slovensku. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. novembra 2014, VŠE Praha

Šprocha, B., Vaňo, B., Bleha, B. 2014. Regionálne rozdiely populačného vývoja na Slovensku a ich možné dopady na niektoré segmenty ľudských zdrojov. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. novembra 2014, VŠE Praha

Šprocha, B. 2014. Kvantitatívno-kvalitatívne zmeny vo vzdelanostnej štruktúre Slovenska a jej očakávaný vývoj v najbližších dvoch desaťročiach. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. novembra 2014, VŠE Praha

Rok 2013

Vaňo, B. 2013. Výzvy pre demografický výskum v rezorte štatistiky. 14. Slovenská demografická konferencia, Sládkovičovo.

Pilinská, V., Vaňo, B. 2013. Porovnávacia analýza jestvujúcich hlavných populačných prognóz v účastníckych krajinách, seminár k projektu SEEMIG, Budapešť

Šprocha, B. 2013. Odkladanie a rekuperácia generačnej plodnosti žien na Slovensku. 14. Slovenská demografická konferencia, 20. – 22. marec 2013, Sládkovičovo.

Šprocha, B. 2013. Niektoré možnosti využitia výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v praxi. Je sčítanie obyvateľov, domov a bytov skutočne potrebné alebo nie? Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus? 20. – 21. november 2013, Bratislava

Šprocha, B. 2013. Úmrtnosť a zdravotný stav obyvateľstva rómskych osád. Súčasný stav, jeho determinanty a náčrt (možného) budúceho vývoja. Zdraví – výzvy a rizika. XLIII. konferencia ČDS, 22. – 23. máj 2013, VŠE Praha

Šprocha, B., Šídlo, L. 2013. Úmrtnosť a zdravotný stav v EÚ – podobnosti, rozdiely a ich zmeny. Zdraví – výzvy a rizika. XLIII. konferencia ČDS, 22. – 23. máj 2013, VŠE Praha